سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پگاه قنبری باورصاد – شرکت فن نیرو – موسسه بنیان دانش پژوهان ایران
علی جعفریان – شرکت فن نیرو – موسسه بنیان دانش پژوهان ایران
مهدی صفاری – شرکت فن نیرو – موسسه بنیان دانش پژوهان ایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی سیستم های شیرین سـازی آب دریـا بـا استفاده از انرژی های نو پرداخته می شود . بررسی مختصری در این زمینه نشان دهنده پیشرفت های حاصله در ایـن تکنولـوژی بوده و دلیل استفاده از انرژی های نو در شیرین سازی آب دریا به خصوص در مناطق دورافتاده ای که به منابع انرژی معمول و نیروی متخصـص دسترسـی نباشـد را بیـان مـی دارد . از میـان تکنولــوژی هــای مختلــف شــیرین ســازی بــا انــرژی هــای نــو، پرکاربردترین آن یعنی سیستم اسـمز معکـوس – فوتوولتائیـک انتخاب شده است . در سیستم مذکور انرژی مـورد نیـاز پمـپ سیستم اسمز معکوس، توسط آرایه فو توولتائیک تأمین می شود و دبی ۱۶۵ lit/hr را برای یک منطقه جنوبی کشور بـا عـرض جغرافیــاییً۱۵ ، ۲۶ درجه سانتی گراد کــه آب دریــا بــاTDS= 40000 ppm
موجود می باشد، تأمین می نماید . در این سیستم از باتری هـای سربی اسیدی استفاده می شود که در طول روز شارژ می شـوند و باعث عملکرد سیستم اسمز معکوس در دبی ثابت می شوند . در رونــد طراحــی، بــدترین شــرایط رونــد رســیدن انــرژی خورشیدی به زمین در نظر گرفته شـده اسـت و بـر ایـن مبنـا تعداد سلول های فوتوولتائیک لازم جهـت تـأمین انـرژی لازم جهت راه اندازی سیستم اسمز معکوس تعیین می شود . در ایـن سیستم جهت تبدیل توان DC به AC از یک اینـورتر اسـتفاده می شود . در نهایت ارزیابی اقتصادی جهت محاسبه هزینه هـای سرمایه گذاری، نگهداری، عملیاتی و تعویض قطعـات ، انجـام شده و هزینه برق و آب تولیدی با هزینه های نمـک زدایـی بـا استفاده از برق شبکه مقایسه می شود