سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی ابوالقاسمی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن آقائی نیا – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه به خاطر پیشرفت تکنولوژی چندرسانه ای روشهای مختلفی برای نهان نگاری به منظور حفاظت حق طبع ونشر ارائه شده است . در این مقاله یک آلگوریتم نهان نگاری دیجیتال بر اساس تبدیل موجک گسسته و ثبت تصویر، مقاوم در برابر حملات چرخش، مقیاس دهی و انتقال(RST)ارائه شده است . در این روش نهان نگاری از مدل سیستم بینایی انسان (HVS)جهت ایجاد
شدت مناسب پیون د واترمارک به تصویر میزبان تا حد مطلوب استفاده م ی شود. به کار بردن ثبت تصویر بر اساس گشتاورهای زرنیک با استفاده از شبکة عصبی، باعث شده است در مرحلة آشکارسازی، آ لگوریتم در مقابل حملات هندسی مقاومت خوبی داشته باشد . همچنین در مقابل حملات غیر هند سی از قبیل برش، فشرده سازی، فیلترنمودن و … کارایی آلگوریتم مورد ارزیابی واقع شده و نشان م یدهد روش پیشنهادی در مقابل این نوع حملات نیز مقاومت خوبی دارد.