سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی حاجی زاده – دانشگاه صنعتی شیراز
محمدصادق هل فروش – دانشگاه صنعتی شیراز
محمدجواد دهقانی – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم کور برای نهان نگاری تصاویردیجیتال پیشنهاد شده است. این الگوریتم مبتنی بر کوانتیزه کردن بزرگترین اندازه ضرایب درختان موجک است. برای جاگذاری بیتهاینهان نگاره درون تصویر اولیه، ابتدا ضرایب موجک بصورت مجموعه ای ازابر درختان در میآیند. با انتخاب بزرگترین ضریب از نظر اندازه، هر ابردرخت و محاسبه فاصله آن با دومین بزرگترین ضریب از نظر اندازه،بردار فاصله هر ابر درخت تعیین میگردد. بر ای جاگذاری بیت صفر،بردار فاصله کاهش داده میشود و برای جاگذاری بیت یک، بردار فاصله افزایش داده میشود. نتایج شبیه سازیها نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی در برابر حملات فشرده سازی JPEG، فیلتر میانه، یکنواخت سازی هیستوگرام، فیلتر میانگین گیر، نویز گوسی، تغییر مقیاس، بریدن و چرخیدن مقاومت خوبی دارد. مقدار PSNR تصاویر نهان نگاری شده به ازای جاگذاری نهان نگاره با ابعاد ۵۱۲ بیت، بیشتر از ۴۲dB می باشد.