سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم قاسمی نژاد – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران
داوود شاهسونی – بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی

چکیده:

نهشته های رسوبی ژوراسیک میانی و فوقانی در شمال جاجرم از آهک های مارنی خاکستری با فسیل آمونیت فراوان و میان لایه های نازک شیلی تشکیل شده اند که دارای ضخامتی در حدود ۲۲۶ متر می باشند. این رسوبات از لحاظ پالینولوژی مورد مطالعه قرار گرفت. پالینومورفها در ۵۰ متر ازقاعده برش وجود داشته و شامل داینوسیست، آکریتارک، اسپور پولن ، اسکوله کودونت، آستر داخلی فرامینیفرها ، تاسمایت و اسپور قارچ می باشند. داینوسیستها اکثرا پروکسیمیت و پروکسیموکوریت بوده و سن بخش دارای پالینومورف بر اساس گونه های شاخص داینوسیستها پسین – آکسفوردین زیرین تعیین گردید. خرده های ارگانیکی به سه گروه عمده تقسیم شده و پنج نوع پالینوفاسیس (A,B,C,D,E) تفکیک گردید. که پالینوفاسیس های مذکور نمایانگر محیط فلات قاره بسیار پروکسیمال تاحوضه دیستال نیمه اکسیک – آنوکسیک می ابشد.
ضریب شباهت (Coefficient of similarity) بر اساس داینو سیستها برای برشهای چمن بید (برش تیپ)، پل دختر (البرز مرکزی) ، فریزی (بینالود)و این مطالعه (جاجرم) محاسبه شده و یکی بودن ضریب شباهت در دو برش پل دختر – جاجرم (۳۹/) و همچنین فریزی – جاجرم (۴۶/) نشانگر ارتباط دریایی کالم بین سه ناحیه مذکور ویکی بودن ایالت پالئوژئوگرافی در دوره ژوراسیک می باشد. ضریب شباهت چمن بید – جاجرم، بید- فریزی، چمن بید – پل دختر کم می باشد. با توجه به ضریب شباهت، وابستگی برش جاجرم به البرز شرقی بیشتر از کپه داغ می باشد.