مقاله نوآوري اداري و تکنيکي در دانشگاه هاي علوم پزشکي و غير علوم پزشکي استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۷۰۷ تا ۷۱۴ منتشر شده است.
نام: نوآوري اداري و تکنيکي در دانشگاه هاي علوم پزشکي و غير علوم پزشکي استان اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوآوري سازماني
مقاله سازمان و مديريت بهداشت و درمان
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارنصرآبادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه مديران آموزش عالي با مشکلاتي نظير فشارهاي مالي، تغييرات سريع محيطي، رقابت با ساير مراکز آموزش عالي براي دستيابي به رتبه علمي و پژوهشي بالاتر، جذب دانشجويان مستعدتر و اعطاي استقلال بيشتر به اعضاي هيات علمي روبرو هستند و براي غلبه بر اين مشکلات مي توانند از نوآوري در برنامه هاي درسي، ارايه خدمات پشتيباني و فرايند ياددهي- يادگيري کمک بگيرند. اين مقاله درصدد بررسي نوآوري اداري و تکنيکي در دانشگاه هاي علوم پزشکي و غير علوم پزشکي بوده است.
روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي- تحليلي، جامعه آماري شامل کليه اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي استان (۱۸۳۰ نفر) بود که با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي ۴۸۰ نفر در سال ۱۳۸۹ انتخاب شدند. ابزار تحقيق شامل پرسش نامه استاندارد  Hongming و همکاران بود که روايي آن با استفاده از روايي محتوايي و صوري و پايايي آن با استفاده از محاسبه ضريب Cronbach’s alpha (r=0.92) تاييدگرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۸SPSS و در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات نوآوري اداري و نوآوري تکنيکي در دانشگاه هاي دولتي استان، کمتر از سطح متوسط بود و فواصل اطمينان نشان داد که به احتمال ۹۹ درصد ميانگين نمرات نوآوري اداري بين ۴٫۱۷ و ۴٫۵، نوآوري تکنيکي بين ۴٫۴۷ و ۴٫۸ و نوآوري سازماني بين ۴٫۳ و ۴٫۶ بوده است. از طرفي بين ميانگين انواع نوآوري سازماني در دانشگاه ها بر حسب مشخصات دموگرافيک تفاوت معني داري مشاهده شد، به طوري که نوآوري اداري در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بيشتر از ساير دانشگاه هاي دولتي استان و نيز اين نوع نوآوري در اعضاي هيات علمي با سابقه کار ۱ تا ۱۰ سال بيشتر از ۱۱ تا ۲۰ سال بوده است. از طرفي نوآوري تکنيکي دانشگاه صنعتي بيشتر از ساير دانشگاه هاي دولتي استان بود. اين نوع نوآوري در اعضاي هيات علمي با مرتبه دانشياري کمتر از ساير اعضا بود و نيز نوآوري تکنيکي در اعضاي هيات علمي با سابقه کار ۱ تا ۱۰ سال بيشتر از ۱۱ تا ۲۰ سال بوده است.
نتيجه گيري: دانشگاه ها بايد به گونه اي مديريت و رهبري شوند که نوآوري به عنوان يک فرهنگ و بخش طبيعي فعاليت هاي روزانه درآيد و به عنوان دانش افزوده براي همه اعضاي هيات علمي و دانشکده مطرح شود. توانايي تسريع در انتشار و تبديل اين دانش به سرمايه که محرکي براي بهبود آموزشي مي باشد، امري ضروري است.