سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

پروین احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

چکیده:

به باور طراحان پروژه ی ۲۰۶۱ ، تمام خردسالان، نوجوانان و جوانان برای ادامه ی رشد و بالندگی در دنیایی که به طور روزافزون جهت گیری علمی و فناورانه پیدا می کند، به آگاهی و درک ژرف تری از چگونگی جریان امور در جهان امروز و چگونگی دسترسی انسان به شناختی که تاکنون به آن نایل آمده است، نیاز دارند . آنان به کسب توان لازم برای استفاده ی بهینه از این شناخت و مهارت های مربوط به آن نیازمندند . در وضعیت فعلی، نظام آموزشی از امکانات آماده سازی تمام دانش آموزان برای چالش های قرن ۲۱ برخوردار نیست . چنانچه درنظر داشته باشیم که کودکان ما به سواد علمی دست یابند، الزاماً باید نظام آموزشی را به طور مناسب تغییر دهیم .
کودکان همواره شاگردان سرکلاس نخواهند بود؛ بلکه در دنیایی زندگی خواهند کرد که مسائل متعددی دارد و هر کس باید به روش خود به آنها پاسخ دهد . دنیایی که در آن زندگی می کنیم،
همواره در حال تحول است . اندیشه هایی که دیروز معتبر بودند، ممکن است امروز یا فردا آن چنان معتبر نباشند . نشظام برنامه ی درسی سنتی به قدری به تمرکز بر مفاهیم گرایش دارد که هیچ وقت درباره ی تأثیر بسیار عظیم تری که علم در تمام جنبه های زندگی دارد، دقیق نمی شود . برنامه ی درسی سنتی به اندازه ای به تحمیل محتوا می پردازد و تمام همت خود را مصروف حجم محتوا می کند که در پروراندن نگرش ها، علایق یا قدرشناسی های خاص شاگردان با شکست روبه رو می شود هدف پایانی مربوط به محتوای برنامه ی درسی در دوره ی ابتدایی شامل آن طرح های مفهومی است که به وحدت و یک پارچگی برنامه ی درسی این دوره کمک می کند . این طرح های مفهو می باید به کودکان کمک کنند که روابط بین دانستنی ها، مفاهیم و اصول عل می را، که طی دروس گوناگون کسب کرده اند، درک کنند . کودکان باید قادر باشند مطالبی را که یادگرفته اند، در موقعیتی غیراز آنچه در ابتدا با ان روبه رو بوده اند، به کار برند .
با کمال تأسف، برنامه های درسی موجود در دوره ی ابتدایی در دستیابی به این هدف موفق نخواهند بود . با وجود این که در سال های اخیر به اهداف فرآیندی و پرورش مهارت های گوناگون در یادگیرندگان تأکید می شود، هنوز در عمل، انتقال دانش و اطلاعات به ذهن دانش آموزان، حافظه پروری، رقابت و نظام نمره ای ترغیب و تشویق می شود .