سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یوسف مرتضائی –
محمد حسین خصم افکن نظام – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (استاد دانشگاه پیام نور شیراز)

چکیده:

کارآفرینی از سویی با بازاریابی و از سوی دیگر با نوآوری رابطه معناداری دارد. امروزه روشهای
سنتی بازاریابی (نسل اول) و نوآوری های پیوسته تضمینی برای کارآفرینی شرکتها در آینده محسوب
نمی شوند. نوآوری پیوسته با دانشی که توسط اطلاعات موجود در شرکت ها و اطلاعات بدست آمده
از بازاریابی نسل اول است ایجاد می شود . منابع اطلاعاتی فوق به شکلی همگرا در رابطه با محصول
موجود و خواسته های آشکار بازار اطلاعات ارائه می کنند لذا دانش حاصل از آن تفسیری از وضع
موجود و چگونگی محصول است .
ابهام از آینده ، ناشی از سرعت و پیچیدگی عصر حاضر است و مطلبد به اطلاعات موجود در نزد
کارکنان ،تامین کنندگان ،سهامداران و مشتریان نگرشی خردمندانه داشت ونیازهای پنهان وغیر قابل
ابراز آنها را کشف و قابل ارائه کرد. دانائی حاصل از نگرش خردمندانه ، به نوآوریهای ناپیوسته منجر
می شود .نوآوری های ناپیوسته بستری برای کارآفرینی های پایدار برای شرکتها محسوب میشوند.
ایجاد چرخه های تولید دانائی و نگرش واگرا به کاربردهای فرا انتظار از محصول میتواند ابهام
از آینده را برای شرکتها از تهدید ، به فرصت تبدیل کند .