سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

فربد خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران

چکیده:

در عصر حاضر شرکت هادر جستجوی مزیت رقابتی پایدار هستند و درمحیط پیچیده امروز این مزیت رقابتیچیزی نیست جز دانش آنها که باعث نوآوری بودن آنها و پیشی گرفتن آن ها از رقبایشان و کسب سهم بیشتری از بازار میشود. در این مقاله مفهوم نواوری و سه مدل اصلی نوآوری مطرح شده و مدل ها بایکدیگر مقایسه شده اند وتفاوت نواوری های ریشه ای و حاشیه ای بیان شده،سپس تعریف دانش سازمانی ودسته بندی های آن بیان شده و روش تولید دانش سازمانی و روش مدیریتی دانش بر مبنای سیستم به اختصارمطرح گردیده و در پایان نواوری ودانش سازمانی با یکدیگر مقایسه شده اند.