مقاله نوسازي و خشونت سياسي (بررسي تطبيقي کشورهاي اسلامي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: نوسازي و خشونت سياسي (بررسي تطبيقي کشورهاي اسلامي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسازي
مقاله خشونت سياسي
مقاله شاخص کيفيت زندگي
مقاله تحليل همبستگي کنونيکال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاراخاني معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از موضوعات مورد توجه در جامعه شناسي سياسي تطبيقي، پژوهش تجربي درباره خشونت سياسي و تبيين رابطه بين متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي با وقايعي است که تحت اين عنوان مطرح هستند. اين پژوهش در چارچوب رهيافت نوسازي، با اتخاذ رويکرد تطبيقي و کاربرد تحليل همبستگي کنونيکال به بررسي رابطه ميان نوسازي و خشونت سياسي در کشورهاي اسلامي مي پردازد. براي سنجش نوسازي از شاخص کيفيت زندگي (QOLI)، و براي سنجش خشونت سياسي از داده هاي ثانويه مربوط به خشونت سياسي استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل همبستگي کنونيکال دو مجموعه متغير خشونت سياسي و نوسازي نشان مي دهد، اولا، بين نوسازي و خشونت سياسي در کشورهاي اسلامي رابطه معناداري وجود دارد و ثانيا، متغيرهاي فرهنگي و اقتصادي بيشترين همبستگي را با خشونت سياسي در اين کشورها دارند.