سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا قاسمی – مربی و دانشیار مرکز مطالعات اقلیمی دانشگاه شیراز
سیدمحمدجعفر ناظم السادات – مربی و دانشیار مرکز مطالعات اقلیمی دانشگاه شیراز
سیدابراهیم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه نربیت مدرس

چکیده:

استان کهکیلویه و بویراحمد با مساحتی در حدود ١٣٦٩٩ کیلومتر مربع در جنوب شرق کشور قرار دارد . بارش زمستانه بین ٤٩ % تا ٥٦ % از کل بارش سالانه در مناطق مختلف این استان را تشکیل م یدهد و تاثیر قابل ملاحظه ای برمنابع آب این استان دارد . هر مطالعه ای که بتواند به شناسایی مقدار و زمان نوسانات این بارش کمک کند نقش مهمی در بهبود وضعیت استفاده از منابع آب در این منطقه خواهد داشت . در پژوهش حاضر میزان تاثیر دمای سطح آب ( Sea Surface Temperature، SST) در ٧ منطقه (گره) از خلیج فارس بر بارش زمستانه ایستگا ه های تنگ بریم، بطاری، شاه مختار، دهدشت، دارشاهی، پاطاوه، دهکده شهید، گچساران و یاسوج به تفکیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بین بارش زمستانه و دمای سطح آب خلیج فارس در هر گره متفاوت می باشد، بیشترین همبستگی، میان بارش زمستانه ایستگاه های مورد بررسی با دمای سطح آب در گره شماره ٥ مشاهده شد . بیشترینهمبستگی در ایستگاه پاطاوه به مقدار ۰/۵۵ و کمترین همبستگی در ایستگاه یاسوج و به مقدار ۰/۳۵ -برآورد گردید همچنین نتایج حاصله نشان داد که دوره های سرد دمای آب خلیج فارس موجب ٢٠ تا ٤٠ % افزایش و دوره های گرم دمای آب خلیج موجب ٢٠ % تا ٤٠ % کاهش در بارش زمستانه در اغلب ایستگاه های مورد بررسی م ی گردد . احتمال وقوع خشکسالی (ترسالی) در دوره های گرم (سرد) دمای زمستانه سطح آب خلیج فارس در تمامی ایستگاه های مورد مطالعه بین ٨٥ % تا ٩٥ (٦٠ % تا ٨٥ %) متغیر م یباشد.