سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید ناظم – گروه فیزیک و مهندسی الکترواپتیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی دانشگاه اصفهان،
عبدالصمد طاهری – گروه فیزیک و مهندسی الکترواپتیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر

چکیده:

یک سامانه نوسانگر پارامتریک اپتیکی نانوثانیه ای در ناحیه طول موجی ایمن چشم طراحی و برپا کرده ایم. از لیزر نئودمیوم یاگ ۱۰۶۴ نانومتری با پهنای تپ ۱۴ نانوثانیه و بلور غیرخطی پتاسیم تیتانیل فسفات با تطبیق فازی نوع دوم استفاده کردیم.