مقاله نوشتن از فاصله صفر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: نوشتن از فاصله صفر
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داستان
مقاله دفترچه خاطرات
مقاله مکان ممنوع
مقاله روايت شفاهي
مقاله راوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي منيژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر کوششي است براي تحليل و واکاوي داستان هايي که نويسنده از درگيري در طرح پيگير داستان طفره رفته و به نقش گزارش دهنده صرف بسنده کرده است. شايع ترين روش براي دستيابي به چنين طرحي، بازنويسي واقعه اي است که در کتاب يا دفترچه خاطرات ثبت شده و نويسنده وانمود مي کند به طور تصادفي به دست او رسيده و به عنوان ناشري امين آن را بي کم و کاست منتشر کرده است. در اندک مواردي نويسنده سهم بيشتري براي خود در نظر گرفته و در مقام مترجمي دقيق متن اصلي را، که عموما مربوط به دوراني قديم است، به زبان امروز برگردانده است.
در مواردي ديگر نويسنده نقش فعال تري براي خود قايل مي شود. در مجلس نقل راوي، شاهد و ناظر بر حادثه اي خاص، مي نشيند و گاه با پرسش هايي او را به توضيح و تفصيل بيشتر وامي دارد، سپس شنيده هاي خود را به طور کامل و با امانتي ستودني، که مرتب به رخ خواننده کشيده مي شود، ثبت مي کند و به ظاهر و بي واسطه اظهارنظر شخصي به خواننده انتقال مي دهد.
از همين رهگذر نويسنده گاه به نقل داستان يا ماجرايي مي پردازد که حول محور شيي خاص صورت گرفته که وجود آن شيء همچون طلسم با رويکردي تابومانند، زندگي قهرمان داستان را دگرگون کرده است. در مواردي اين شي تاثيرگذار به اتاق، خانه يا محوطه اي که ورود به آن براي قهرمان ممنوع بوده است، تحويل و تبديل مي شود. در اينجا نيز نويسنده به جز نقل مو به موي حوادث، نقش ديگري بر عهده نمي گيرد.
استفاده از تکنيک هاي يادشده براي تقليل نقش نويسنده موجب پيامدهايي خاص در داستان مي شود؛ از آن جمله است: مستندسازي و بيان داستان در لحظه؛ بهره مندي از نقش تقدير و تحميل امر مقدري که محتوم بودن آن کاملا قطعي است، زيرا درگذشته اتفاق افتاده و از اين رو امکان هيچ دخل و تصرفي در آن وجود ندارد؛ بهره مندي از پديده فرافکني، به طوري که نويسنده را قادر مي سازد بدون درگيري مستقيم در روايت، سر دلبران را در حديث ديگران بازگويد.