مقاله نوع تغذيه دوران شيرخوارگي و همبستگي آن با چاقي دوران کودکي در دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر تهران، سال ۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۰۵ تا ۵۱۲ منتشر شده است.
نام: نوع تغذيه دوران شيرخوارگي و همبستگي آن با چاقي دوران کودکي در دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر تهران، سال ۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شير مادر
مقاله چاقي
مقاله دوران کودکي
مقاله شيرخوارگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحي نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي پور امين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري نژاد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف يگانه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ميزان شيوع و شدت چاقي در دوران کودکي رو به افزايش است، شناسايي عوامل موثر بر آن نقش مهمي در پيشگيري از اين عارضه دارد.
مواد و روش ها: ۵۱۳ دانش آموز دختر و پسر سال اول دبستان که به صورت تصادفي از ۱۹ منطقه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند، در اين مطالعه مقطعي شرکت کردند. وزن و قد دانش آموزان اندازه گيري شد. ويژگي هاي تولد و نوع تغذيه در دوران شيرخوارگي دانش آموزان (شامل رتبه و وزن هنگام تولد، نوع تغذيه، طول مدت تغذيه انحصاري با شير مادر، طول مدت تغذيه با شير مادر و شيرخشک، زمان شروع غذاي کمکي و ميزان فعاليت) با استفاده از پرسش نامه مربوط به آن ها تعيين گرديد. براي توصيف نمونه ها از روش هاي آمار توصيفي شامل جدول توزيع فراواني، آزمون مجذور خي، شاخص هاي مرکزي و پراکندگي استفاده شد.
يافته ها: اضافه وزن در %۸ و چاقي در %۱۱٫۷ کودکان مورد بررسي وجود دارد. نمايه توده بدن کودکان با نوع تغذيه در شيرخوارگي (تغذيه با شير مادر يا شير خشک) و مدت تغذيه با شير مادر ارتباط معني داري نداشت. اما نمايه توده بدن کودکان با مدت تغذيه انحصاري با شير مادر ارتباط خطي معکوس داشت (P=0.0001، r=0.151). هم چنين نمايه توده بدن کودکان با مدت تغذيه با شير خشک، ارتباط خطي مستقيم (P=0.007، r=0.108) و با زمان شروع غذاي کمکي ارتباط خطي معکوس داشت (p=0.002، r=-0.128).
نتيجه گيري: اين پژوهش نشان دهنده اهميت طول مدت تغذيه انحصاري با شير مادر در کاهش خطر چاقي کودکان مي باشد.