سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد احسان محمد زاده ی لاری – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
منصور وثوقی عابدینی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

توده نفوذی بجستان تنها رخنمون سنگ های نفوذی پالئوژن زیرین در شمال قطعه لوت است و از نظر سنگ شناسی دارای منطقه بندی شدیدی بوده و در منطقه درونی دارای سنگ های گرانیتوییدی است. بررسی نوع و موقعیت تکتونوماگمایی این گرانیتوییدها راه کاری است که با آن می توان به طبیعت ماگمای اسیدی مؤثر در سنگ زایی این توده و همچنین نتایجی در مورد منشٱ سنگ های آتشفشانی اسیدی پالئوژن زیرین در قطعه لوت دست یافت. سنگ های گرانیتوییدی منطقه درونی توده نفوذی بجستان، عمدتاً پرآلومین تا متاآلومین و دارای منشٱ پوسته ای است. این سنگ ها در نگاره های مختلف و حتی از دیدگاه سنگ نگاری، نشان از گونه گرانیتوییدهای نوع A دارند که در رده بندی Eby تحت عنوان گونه A2 مطرح شده اند. این گرانیتوییدها از دیدگاه زمینساختی در موقعیت کوهزادی و احتمالا در شرایط برخورد قاره-قاره یا کمی بعد از آن تشکیل شده اند که البته با استفاده از نگاره های مختلف زمینساختی قابل اثبات است.