سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین قبادی – گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
لطف الله ملک زاده – شرکت مهندسین مشاور دزآب

چکیده:

در محل سد کوار توده سنگهای آهکی سازند آسماری تکیه گاه راست و قسمت عمده پی سد را اشکیل می دهند سازند مارنی رازک که بشدت خرد شده و حاوی نهشته هایگچ است سازنده تکیه گاه چپ و بخشی از پیمی باشد . نوع کارست با توجه به ساختار تکتونیکی منطقه ژئوسنکلینالی است. بر اساس نتایج حاصل از حفاریهای اکتشافی کارستی شدن نسبت به عنق افزایش ندازد. شرایط هیدرودینامیکی نشان می دهد که نوع دره کارستی کوار تراوش بیرونی است. آب بندی پی سد و مخزنعمدتا از طریق جدا کردن آب دریاجه از بستر نفوذپذیر بوسیله کف پوش سیلتی – رسی و شاتکریت صورت می گیرد. یک پرده تزریقبا طول محدود و عمق متوسط و یک دیوار آب بند در زیر تکیه گاه رویه بتنی بعنوان آب بندهای حمایتی (فرعی) در نظر گرفته شده است. به منظور تامین ایمنی بیشتر سازه ایجاد یک ذخیره کچ در بالا دست دیوار آب بند درنهشته های سازند رازک با هدف اشباع کردن آب نشتی پیش بینی شده تا از تسریع در انحلال گچ موجود جلوگیری بعمل آید.