سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مالک زارعیان – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان
بابک عبداللهی پور – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان

چکیده:

ما یک روش شبه کلاسیکی بر اساس معادلة بولتزمن – لانژوین گسترش می دهیم که با استفاده از آن می توان نوفة شلیکی اسپین قطبیده را در یک رسانای مزوسکوپی نانومتری پخشی که به چند ترمینال فرومغناطیس با مغناطش های ناهم راستا متصل است محاسبه کرد . در این فرمولبندی دینامیک تقدیمی اسپین الکترون و پراکندگی اسپین – وارون در فلز نرمال در نظر گرفته می شود . ما معادلات اساسی برای همبستگی های افت و خیزهای ماتریس های جریان و توزیع بار – اسپین را بدست می آوریم . با اعمال این روش تعمیم یافته برای محاسبة نویز شلیکی یک ساختار دو ترمیناله FNF ، نتیجه می گیریم که برای یک شدت کوچک پراکندگی اسپین – وارون و قطبیدگی بالای اتصالهای تونلی، نوفة شلیکی بعنوان تابعی از زاویة بین بردار مغناطش فرومغناطیس ها رفتار غیر یکنوا دارد . در بعضی از مقادیر زاویة بین مغناطش ها، نوفة شلیکی می تواند به طور قابل ملاحظه ای نسبت به حالت کاملا نرمال کاهش پیدا کند که این کاهش به نسبت رسانش اتصال های تونلی و رسانش فلز نرمال وابسته است .