سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی ملکی –
علی بهادری –

چکیده:

آنفلونزای پرندگان یکی از خطرناکترین ،کشنده و مسری ترین بیماریهای ویروسـی در جمعییـت حیوانـات بخـصوص ماکیان است . عامل آن ویروس آنفلونزای تایپ A است که دارای ساب سروتیپ های مختلفی ازجمله H5 و H7 بوده کـه فـرم بسیار حاد بیماری را بوجود می آورند . خطر گسترش جهانی آنفلـونزای پرنـدگان ) ) HPAI درجمعیـت حیوانـات و بخـصوص ماکیان که می تواند به انسان هم منتقل شود ، توجه بهداشت عمومی را طلب می کند. این ویروس نه تنها انسان را آلوده می کند وموجب بیماری شدید ومرگ و میر بالا می گردد بلکه این توانایی را دارد که خود را
با انسان تطبیق داده وبه عنوان یک عامل بالقوه بیماریزا برای انسان مطرح گردد همچنـین بـا سـایر ویـروس هـای آنفلـونزا ی انسانی ترکیب شده وموجب پدیدار شدن یک عامل بیماریزا باتوانایی ایجاد پاندمی می شود. آنفلونزای پرندگان یکی از خطرناکترین ، کشنده و مسری ترین بیماریهای ویروسی در جمعیت حیوانات بخصوص ماکیان است عامل آن ویروس آنفلونزای تیپ A است که دارای ساب سروتیپ های مختلفی ازجملـه H5 و H7 بـوده کـه فـرم بـسیار حـاد بیماری را بوجود می آورند . خطر گسترش جهانی آنفلونزای پرندگان ) ) HPAI ) ( Highy Pthogenic Avian InFLuenza درجمعیت حیوانات و بخـصوص ماکیان که می تواند به انسان هم منتقل شود ، توجه بهداشت عمومی را طلب می کند. این ویروس نه تنها انسان را آلوده می کند وموج ب بیماری شدید و مرگ و میر بالا می گردد بلکه این توانایی رادارد که خود را با انسان تطبیق داده وبه عنوان یک عامل بالقوه بیماریزا برای انسان مطرح گـردد . همچنـین باسـایر ویـروس هـای آنفلـونزای انسانی ترکیب شده و موجب پدیدار شدن یک عامل بیماریزا با توانایی ایجاد پاندمی می شود. مهمترین ویژگی این ویروس که دیگر ویروس های پرندگان فاقد آن می باشند قطعه قطعه بـودن ژنـوم آن اسـت کـه توانـایی ایجاد تغییرات آنتی ژنتیکی را دارد و منجر به تولید سروتیپ های فوق العاده خطرناک برای انسان و پرندگان می گردد . ویروس آنفلوانزا از خانواده ارتومیکسوویریده می باشد که دارای سه تیپ تیپ : A در انـسان، پرنـدگان، خـوک و اسـب ایجـاد بیماری می کند تیپ : B در انسان ایجاد بیماری می کند و تیپ : C در انسان ایجاد بیماری می کند که بیماری ایجـاد شـده در انسان شامل تب ، سردرد ، خستگی ، سرفه خشک ، گلو درد ، احتق ان بینی ، کوفتگی بدن و … می باشد و انتقـال آن از راه هایی مانند، انتقال عامل بیماری به انسان از طریق تنفس آئروسل ها ، تماس مستقیم با ذرات عفونی و پرندگان آلوده می باشد . افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری : دامپزشکان شاغل در صنعت طیور – کارگران مراکز پرورش طیور – فروشندگان پرنـدگان دست آموز و شکارچیان است و میزبانهای حساس – آنفلوانزای انسانی برایتایپ A آنفلوانزا از بیماریهای مشترک ( زئونوزها ) مـی باشد که عامل اغلب اپیدمی های انسانی درجهان می باشد . بیماری در انسان به فرم تنفسی حاد که با علائمی مانند تب و لرز ، سردرد ، دردهای عضلانی ، سرفه و علائم گوارشی مانند تهوع ، استفراغ و اسهال همراه است . مرگ و میـر ناشـی از آنفلـوانزا اغلب در افراد مسن و افرادی که از ضعف سیستم ایمنی رنج می برند بروز می کند . انتقال عامل بیمـاری بـه انـسان از طریـق تنفس آئروسل ها ، تماس مستقیم با ذ رات عفونی و پرندگان آلوده می باشد . شواهدی دال بر انتقـال انـسان بـه انـسان وجـود ندارد -۲ تقریباً تمام پرندگان مستعد به این بیماری هستند . اما مرغ ، خروس ، بوقلمون شتر مرغ ، کبوتر ، قرقاول ، پرنـدگان زینتی ، بلدرچین و ….. از حساسیت بیشتری برخوردار هستند چرخه انتقال ویروس و احتمال ایجاد ویروس جدید میزان مـرگ و میر در طیور : : بیماری آنفلوآنزای فوق حاد در طیور صنعتی موجب %۱۰۰ تلفـات مـی گـردد . کـه دراصـل مقالـه بـه راه هـای پیشگیری ، محافظت و . . . از این بیماری پرداخته شده است