مقاله نيازسنجي براي تدوين برنامه درس مهارت هاي زندگي در دوره متوسطه نظري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: نيازسنجي براي تدوين برنامه درس مهارت هاي زندگي در دوره متوسطه نظري
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازسنجي
مقاله عناصر برنامه درسي
مقاله مهارت هاي زندگي
مقاله دوره متوسطه نظري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي واجارگاه كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف نيازسنجي براي تدوين برنامه درس مهارت هاي زندگي در دوره متوسطه نظري و بر اساس مدل تحقيقاتي «کلاين» انجام گرفته است .عمده ترين يافته هاي پژوهش از اين قرار است: ۱- از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت، تناسب اهداف با نيازهاي دانش آموزان، وجود ارتباط منطقي بين انواع محتوا، انتخاب فعاليت هاي يادگيري بر اساس آمادگي دانش آموزان، انتخاب روش هاي تدريس فعال، و ارزشيابي بر اساس مشارکت و همکاري معلم و دانش آموزان در برنامه درسي مهارت هاي زندگي حايز بيش ترين درجه اهميت بودند. ۲- از ديدگاه معلمان، طراحي اهداف بر اساس نيازهاي دانش آموزان، تناسب محتوا با توانايي هاي يادگيري دانش آموزان، به کارگيري روش هاي تدريس فعال و مفيد واقع شدن خود ارزيابي در برنامه درسي مهارت هاي زندگي در اولويت هاي نخست بودند. ۳- از ديدگاه دانش آموزان تناسب فعاليت هاي يادگيري با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان، به کارگيري روش هاي تدريس فعال، مفيد واقع شدن خود ارزيابي در برنامه درسي مهارت هاي زندگي از بيش ترين درجه اهميت برخوردارند. ۴- از ديدگاه هر سه گروه مورد مطالعه، فعاليت دانش آموزان در گروه هاي کوچک، مديريت زمان جلسات و مفيد واقع شدن فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه در برنامه مهارت هاي زندگي از اهميت بيشتري برخوردارند.