مقاله نيازسنجي تربيتي و آموزشي و اولويت بندي آن در بسيج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي نظامي از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: نيازسنجي تربيتي و آموزشي و اولويت بندي آن در بسيج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بسيج
مقاله نيازسنجي
مقاله نيازهاي آموزشي
مقاله نيازهاي تربيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فقيري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: سليقه دار آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برنامه ريزي موثر در گرو نيازسنجي و تعيين اولويت هاست. در اين راستا، طرح پژوهشي فوق با دو سوال زير به اجرا گذارده شده است، نيازهاي تربيتي و آموزشي بسيج کدامند؟ اين نيازها داراي چه اولويت هايي هستند؟
روش: روش تحقيق توصيفي تحليلي است که از فنون ترکيبي در نياز سنجي بهره گرفته است. پرسش نامه محقق ساخته است. نمونه گيري به صورت خوشه اي و تعداد نمونه ۳۵۰۰ نفر از اعضا بسيج بوده است. روايي پرسش نامه از نوع روايي محتوايي و تعيين اعتبار آن از طريق محاسبه آلفاي کرنباخ برابر /.۹۴ براي کل پرسش نامه محاسبه شده است. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون هاي آماري همچون فريدمن، ضريب همبستگي و مربع کاي و تجزيه و تحليل شده است.
نتايج: مهم ترين نيازهاي تربيتي و آموزشي بسيج به ترتيب اولويت عبارتند از: ۱) اعتقادي- فرهنگي، ۲) دفاعي- امنيتي، ۳) روانشناختي، ۴) علمي، ۵) بصيرت سياسي، ۶) اجتماعي، ۷) سازماني و مديريتي.
بحث: از يافته هاي فوق مي توان نتيجه گيري کرد که مديران در حوزه برنامه ريزي هاي آموزشي و تربيتي با اولويت دادن به نياز هاي تربيتي بر امر انتقال مفاهيم و دانش بر فراگيران و ايجاد مهارت هاي رفتاري تاکيد کرده و از ميان نيازهاي متنوع تربيتي و آموزشي، نيازهاي اعتقادي و فرهنگي در اولويت نخست قرار دارند.