مقاله نيازسنجي دوره هاي آموزش ضمن خدمت دبيران ادبيات فارسي از ديدگاه مديران كارشناسان و دبيران دوره راهنمايي شهرستان ايذه در سال ۸۸-۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: نيازسنجي دوره هاي آموزش ضمن خدمت دبيران ادبيات فارسي از ديدگاه مديران كارشناسان و دبيران دوره راهنمايي شهرستان ايذه در سال ۸۸-۸۷
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازسنجي آموزشي
مقاله آموزش ضمن خدمت
مقاله دبيران ادبيات فارسي
مقاله راهنمايي تحصيلي
مقاله ايذه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند زهره
جناب آقای / سرکار خانم: سينايي فر ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش نيازسنجي دبيران ادبيات فارسي دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان ايذه از ديدگاه مديران، كارشناسان و دبيران به آموزش هاي ضمن خدمت در سال تحصيلي ۱۳۸۷-۸۸ مي باشد. بر اين اساس سوالات تحقيق با توجه به نياز هاي آموزشي: شيوه هاي مديريت كلاس درس، شيوه هاي تقويت انگيزه تحصيلي، شيوه هاي نوين تدريس و شيوه هاي ارزشيابي دانش آموزان مطرح شده اند. جامعه آماري پژوهش شامل كليه مديران، كارشناسان و دبيران ادبيات فارسي دوره راهنمايي بوده است كه تعداد ۲۱۱ نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفي طبقه بندي انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه اي محقق ساخته شامل دو بخش جمعيت شناسي و متغيرهاي آن مشتمل بر۴۲  سوال بسته پاسخ بود. جهت سنجش روايي آن از روايي صوري استفاده شده و پايايي آن بر اساس آلفاي كرونباخ ۰٫۸۷ برآورد شده است. نوع روش اين پژوهش با توجه به ساختارآن توصيفي-پيمايشي بود. براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري از روش هاي آمار توصيفي چون فراواني، درصد و ميانگين و از روش هاي آماراستنباطي t تك متغيره، t هتلينگ، t مستقل، تحليل واريانس و آزمون توكي استفاده شد. نتايج آماري پژوهش نشان داد كه نياز دبيران در زمينه شيوه هاي مديريت كلاس درس با ميانگين ۳٫۸۷، شيوه هاي تقويت انگيزه باميانگين۳٫۸۹ ، شيوه هاي ايجاد راهبردهاي نوين تدريس با ميانگين۳٫۸۰  و شيوه هاي ارزشيابي دانش آموزان با ميانگين ۳٫۷۸ بيشتر از سطح متوسط بوده است. بيشترين ميزان نيازدبيران در زمينه شيوه هاي مديريت كلاس با ميانگين ۴٫۲۱ و كمترين ميزان نياز دبيران، مربوط به شيوه هاي ارزشيابي دانش آموزان با ميانگين ۳٫۵۰ بود. به علاوه بين نياز دبيران با توجه به سابقه، سمت و جنسيت تفاوت وجود نداشت. اما با توجه به مدرك تحصيلي تفاوت وجود دارد.