مقاله نيازسنجي مديران دبيرستانها و كاركنان ستادي آموزش و پرورش شهر اصفهان در زمينه فناوري اطلاعات در سال تحصيلي ۸۴ ـ ۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: نيازسنجي مديران دبيرستانها و كاركنان ستادي آموزش و پرورش شهر اصفهان در زمينه فناوري اطلاعات در سال تحصيلي ۸۴ ـ ۸۳
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله دولت الكترونيك
مقاله شبكه هاي اطلاع رساني
مقاله نيازسنجي
مقاله مديريت
مقاله كاركنان ستادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنياي امروز كه عصر اطلاعات نام گرفته، توسعه فناوري اطلاعات (IT) در آموزش و پرورش، به خصوص با هدف ايجاد تحول در نظام آموزشي و توليد علم با همت مديران، معلمان و دانش آموزان، پايه و اساس موجوديت يك نظام آموزشي كارآمد است. آنچه كه در اين تحول از اهميت بالايي برخوردار است، آگاهي مديران، معلمان و دانش آموزان از منابع اطلاعاتي و همچنين مهارت و يا سواد فناوري اطلاعات است. پژوهش حاضر در چهار زمينه رايانه، شبكه هاي اطلاع رساني، دولت الكترونيك و ابزارهاي رايانه اي انجام شده است. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري مورد مطالعه، كليه مديران دبيرستانها و كاركنان ستادي آموزش و پرورش (پنج ناحيه) شهر اصفهان هستند كه از طريق نمونه گيري خوشه اي ساده، سه ناحيه و با روش تصادفي ساده ۱۵۰ مدير و ۳۰ نفر از كاركنان ستادي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري ، پرسشنامه  محقق ساخته با ۲۲ سوال و دو قسمت ميزان اطلاع و ميزان نياز است كه اعتبار آن بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب ۸۵/۰ و ۹۰/۰ برآورد شده است. در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داده است كه ميزان اطلاع كاركنان ستادي آموزش و پرورش شهر اصفهان در زمينه شبكه هاي اطلاع رساني، دولت الكترونيك و ابزارهاي رايانه اي بيشتر از مديران دبيرستانهاست. بر اساس نتايج به دست آمده بيشترين ميزان اطلاع مديران دبيرستانها و كاركنان ستادي در زمينه رايانه و كمترين ميزان اطلاع آنان در زمينه تاثير ابزارهاي رايانه اي در امر آموزش است. همچنين ميزان نياز مديران دبيرستانها و كاركنان ستادي آموزش و پرورش شهر اصفهان با سابقه خدمت كمتر از ۱۰ سال، كمتر از مديران دبيرستانها و كاركنان ستادي ۱۰ تا ۱۵ و ۱۶ سال به بالا در «آموزش شبكه هاي اطلاع رساني» و «آموزش دولت الكترونيك» است.