مقاله نيازهاي آموزشي امدادگران نيروي زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: نيازهاي آموزشي امدادگران نيروي زميني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازهاي آموزشي
مقاله امدادگر
مقاله نيروي زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباتباردرزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي نسب مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نحرير بتول
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي شرمه مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: از مهم ترين وظيفه امدادگران، ارايه کمک هاي اوليه و انتقال به موقع مجروحين و مصدومين به مراکز درماني است. نظر به اهميت تربيت امدادگران و آشنايي نيروهاي نظامي با دوره هاي امدادگري، مطالعه حاضر با هدف تعيين نياز هاي آموزشي امدادگران نيروي زميني و به دنبال آن پيشنهاد الگو و برنامه آموزشي مناسب انجام شد.
روش ها: در مطالعه اي ميداني، برنامه هاي آموزشي امدادگران در آموزشگاه هاي نيروهاي نظامي داخل کشور، هلال احمر و چند کشور منتخب مورد بررسي قرار گرفت. اين برنامه ها در غالب چک ليست براي نظرخواهي در اختيار ۶۰ نفر از اعضاي هيئت علمي، مربيان و مديران مراکز آموزشي مرتبط و ساير افراد صاحب نظر قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 11 و آماره هاي توصيفي و استنباطي (آزمون t تک نمونه اي) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان ساعات ارايه شده بين بعضي از دروس در داخل و خارج کشور اختلاف زيادي داشت. همچنين تعدادي از دروس در داخل کشور تدريس مي شد که در خارج کشور در سرفصل دروس برنامه هاي آموزشي قرار نداشت. با عنايت به وضعيت موجود و در نظر گرفتن کليه شرايط و با استفاده از نظرات افراد با تجربه، برنامه اي آموزشي به منظور تربيت امدادگر براي دوره اي سه ماهه طراحي شد.
نتيجه گيري: با توجه به شرايط ژئوپليتيک و حساسيت فوق العاده منطقه خاورميانه، بايد نهايت تلاش در آمادگي همه جانبه نيروهاي مسلح و تربيت افراد زبده يگان بهداري در رزم صورت گيرد تا به هنگام نياز، مجروحين در اسرع وقت با استفاده از آخرين آموزه هاي علمي و عملي مداوا شوند.