مقاله نيازهاي آموزشي پدران براي مشاركت در مراقبت هاي پري ناتال: رويكرد كيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: نيازهاي آموزشي پدران براي مشاركت در مراقبت هاي پري ناتال: رويكرد كيفي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت مردان
مقاله پدري
مقاله آموزش
مقاله مشاوره
مقاله مراقبت
مقاله پري ناتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيمبر معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ناهيدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني تهراني فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازمان بهداشت جهاني بر ترويج مشاركت مردان در مراقبت هاي پري ناتال براي كاهش مرگ و مير مادران و ارتقاي سلامت مادران، از طريق آموزش تاكيد مي كند. لذا اين مطالعه با هدف تعيين نيازهاي آموزشي براي مشاركت پدران در مراقبت هاي دوران پري ناتال انجام گرفت.
روش كـار: اين مطالعه كيفي به روش بحث گروهي متمركز در ۸ گروه از زنان و مردان در بخش هاي پري ناتال مراكز بيمارستاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام گرفت. ابزار مطالعه راهنماي سوالات بود كه شامل ۷ سوال بود. مصاحبه ها با حضور يك راهگشا و يك يادداشت بردار انجام شد. سپس اطلاعات كدبندي و دسته بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اكثريت زنان و مردان، مشاركت پدران را به معني حمايت روحي از مادر و كمك در انجام مسوليت هاي منزل مي دانستند. اكثريت مشاركت پدر را به علت تغيير در سبك زندگي و هسته اي شدن خانواده ضروري مي دانستند. اكثريت آنان مشغله كاري مردان و موانع فرهنگي را موانع اصلي مشاركت مي دانستند. اكثريت آموزش در مورد حمايت روحي، علايم خطر و تغييرات جسمي دوران بارداري را لازم مي دانستند و به ترويج مشاركت در جامعه از طريق رسانه ها تاكيد كردند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، طراحي برنامه آموزش و مشاوره پدران با محتوا، مدرس، زمان، مكان و مدت متناسب با نياز زوجين لازم است. اين آموزش در كلاس هاي پيش از ازدواج و پس از آن در مراقبت هاي پري ناتال بايد مد نظر قرار گيرد.