مقاله نيازهاي آموزشي گندمكاران در راستاي كاهش ضايعات گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: نيازهاي آموزشي گندمكاران در راستاي كاهش ضايعات گندم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نياز آموزشي
مقاله نيازسنجي آموزشي
مقاله دانش فني گندمكاران
مقاله ضايعات گندم
مقاله مديريت كاهش ضايعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي صمدي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاربرد فنون علمي توسط توليد كنندگان گندم، مستلزم نيازسنجي و بررسي نياز آموزشي آنان در هر مرحله از توليد بوده و اين امر مي تواند كمك شايان توجهي به افزايش دانش و مهارت فني گندمکاران و كاهش ضاِيعات گندم بنمايد.هدف اصلي اين تحقيق نيازسنجي آموزش هاي ترويجي جهت كاهش ضايعات گندم بود. اين تحقيق از نوع معطوف به گذشته و به روش پيمايشي انجام شده است. در تحقيق حاضر جامعه آماري عبارتند از ۶۵۶۴۹ نفر از گندمكاران مناطق ۵ گانه اقليمي و با حجم نمونه برابر ۴۵۴ نفر از گندمكاران در ۵ منطقه اقليمي (خيلي سرد، گرم و خشك، معتدل سرد، گرم و مرطوب و معتدل گرم) به ترتيب در شهرستان هاي سراب، شوشتر، تربت حيدريه، گنبد كاووس و مرودشت كه به صورت تصادفي انتخاب و پرسشنامه هاي مربوطه تکميل گرديد. داده هاي حاصل از آن با استفاده از، تحليل مقايسه ميانگين چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در نتيجه اولويت هاي اساسي و نيازهاي آموزشي توليد كنندگان گندم جهت كاهش ضايعات توليد بررسي شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه كمبود دانش فني گندمکاران در مرحله كاشت در ۱۷ زمينه، در مرحله برداشت در ۲۸ زمينه، در مرحله داشت در ۳ زمينه موجب بيشترين ضايعات گندم شده است. همچنين گندمکاراني که بيشترين ضايعات گندم را دارا مي باشند نياز به آموزش را در مرحله كاشت در ۶ زمينه و در مرحله داشت و برداشت هر كدام در ۴ زمينه خيلي زياد در خود احساس کرده اند. در مناطق مورد مطالعه، ضايعات مرحله كاشت بالاترين ميانگين مربوط به شهرستان مرودشت و كمترين ميانگين مربوط به شهرستان تربت حيدريه مي باشد. در ضايعات مرحله برداشت، بالاترين ميانگين مربوط به شهرستان شوشتر و كمترين ميانگين مربوط به شهرستان گنبد بوده است. در مجموع، كمترين ضايعات کل گندم مربوط به شهرستان گنبد و بيشترين آن مربوط به شهرستان شوشتر بوده است. بنابراين براي افزايش دانش فني توليد كنندگان در زمينه هايي كه كشاورزان نيازمند آن مي باشند، بعد از سنجش نيازها و شناخت عوامل مربوطه، مي بايست به تدريج نسبت به رفع هر يك از عوامل كه بيشترين تاثير در كاهش ميزان ضايعات گندم دارد، اقدام نمود.