مقاله نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و شيوه هاي ايشان براي دسترسي به اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و شيوه هاي ايشان براي دسترسي به اطلاعات
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازسنجي
مقاله نيازهاي اطلاعاتي
مقاله دسترسي به اطلاعات
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قهنويه حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهميت نيازهاي اطلاعاتي و آگاهي از آنها براي اعضاي هيات علمي، اين مطالعه با هدف تعيين اولويت نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيات علمي، و شيوه هاي دسترسي به آنها انجام شده است تا تهيه، گردآوري و سازماندهي اطلاعات در مراکز اطلاع رساني و کتابخانه هاي دانشگاه با کارايي و روند بهتري صورت پذيرد.
روش ها: طي يک مطالعه توصيفي مقطعي در سال ۱۳۸۶، کليه اعضاي هيات علمي (۶۱۶ نفر در ۶۰ گروه آموزشي) در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها از طريق تکميل پرسشنامه محقق ساخته روا و پايا، جمع آوري شد و در نرم افزار آماري SPSS با استفاده از آمار توصيفي و ضريب همبستگي اسپيرمن تحليل گرديد.
نتايج: بر اساس نتايج مطالعه بيشترين و مهم ترين اولويت هاي منابع اطلاعاتي عبارت بودند از: کتاب هاي چاپي، مجلات چاپي، و بانک هاي اطلاعاتي تخصصي. بيشترين ميزان آشنايي و پرکاربردترين شيوه هاي دسترسي به اطلاعات به ترتيب شامل: پست الکترونيک، کتابخانه محل کار، صفحه خانگي دانشگاه، موتورهاي جستجوگر، و بانک هاي اطلاعاتي تخصصي رايگان بود. بين سهولت دسترسي به منابع اطلاعاتي در کتابخانه محل کار و پوشش منابع اطلاعاتي مورد نياز، و نيز رضايت مندي جامعه از پوشش منابع اطلاعاتي مورد نيازشان در کتابخانه هاي دانشکده ها و استفاده از آنها همبستگي وجود دارد.
نتيجه گيري: با توجه به استفاده محدود اعضاي هيات علمي از منابع الکترونيک و جديد کتابخانه، لازم است تدابيري جهت آموزش و بهره مندي بيشتر اعضاي هيأت علمي از منابع جديد اطلاعاتي اتخاذ گردد.