مقاله نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان دانشگاه پيام نور منطقه ۵ و نقش کتابخانه ها در تامين اين نيازها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان دانشگاه پيام نور منطقه ۵ و نقش کتابخانه ها در تامين اين نيازها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان
مقاله کتابخانه دانشگاهي
مقاله دانشگاه پيام نور منطقه پنج
مقاله منابع اطلاعاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايلاني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: هدف از تحقيق حاضر، بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان دانشگاه پيام نور منطقه ۵ و نقش کتابخانه دانشگاهي در رفع اين نيازهاست. اين تحقيق برآن است تا به طرح سوالاتي در مورد منابع کسب اطلاعات، رفتار اطلاع يابي، نحوه دستيابي به اطلاعات، ميزان استفاده آنها از کتابخانه و غيره بپردازد. نوع اين تحقيق پيمايشي است و جامعه آماري را کليه ۲۶ هزار دانشجوي مقاطع و رشته هاي مختلف دانشگاه پيام نور منطقه ۵ تشکيل مي دهد. ده درصد از کل افراد جامعه، يعني حدود ۲۶۰۰ نفر، به عنوان نمونه آماري به روش تصادفي برگزيده شدند و ابزار تحقيق به آنها ارايه شد. از اين تعداد، حدود ۱۴۰۰ نفر با تحقيق همکاري نمودند. ابزار تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته اي بود که پايايي و روايي آن به روش هاي مقتضي تاييد شد. يافته ها روشن ساخت که هدف بيش از %۴۰ از دانشجويان از جستجوي اطلاعات، ترکيبي از افزايش معلومات عمومي، انجام پروژه درسي و روزآمد سازي اطلاعات تخصصي است. منبع تهيه اطلاعات بيشتر دانشجويان کتابخانه دانشگاه بود. در حالي که %۶۰ از آنها تنها در هفته يک تا دو بار به کتابخانه مراجعه مي کنند. يافته هاي تحقيق همچنين نشان داد که ۷۰% از دانشجويان کتاب را منبع رسمي تهيه اطلاعات مي دانند و ۵۴% از آنها جهت کسب اطلاعات از انواع منابع چاپي استفاده مي کنند. از ميان منابع الکترونيک، اينترنت بيشترين طرفدار را داشت. علاوه بر اهداف فوق، در تحقيق حاضر، تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي چندي نيز بر يافته هاي تحقيق، مورد بررسي قرار گرفت.