مقاله نيازهاي بيماران سالمند بستري در بيمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۴۲ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: نيازهاي بيماران سالمند بستري در بيمارستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازهاي سالمند
مقاله بستري شدن در بيمارستان
مقاله پژوهش کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رژه ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: هروي كريموي مجيده
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه به منظور تبيين نيازهاي سالمندان بستري در بيمارستان انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر با رويکرد کيفي و با کاربرد روش تحليل محتوا انجام شده است، بيست و هفت بيمار سالمند ۶۵ تا ۸۱ ساله بستري در سه بيمارستان آموزشي شهر تهران با روش نمونه گيري هدفمند مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از مصاحبه هاي بدون ساختار و عميق تا رسيدن به سطح اشباع اطلاعات، ادامه يافت و سپس بر اساس روش مرحله اي کاول، تحليل گرديد.
يافته ها: داده ها در ۶ طبقه قرار گرفت که نيازهاي تجربه شده بيماران سالمند را به تصوير مي کشند. اين طبقات عبارتند از: برخورداري از امکانات رفاهي اوليه، امکان مشارکت در مراقبت، درک مبتني بر همدلي، تکريم و حفظ شان و منزلت، تامين اطلاعات ضروري، القاي اميد و خوش بيني.
نتيجه گيري: يافته ها، بيانگر ادراکات منفي و مثبت و نيز مشکلات متعدد تجربه شده بيماران سالمند بود. اين يافته ها مي توانند به درک بهتر مشکلات مرتبط با تجربه بستري شده سالمند در بيمارستان، شناسايي مداخلات موثر در کاهش عوامل استرس زا و تعديل تاثير اين تجربه بر سالمند، کمک کنند. اين تحقيق، ضرورت آموزش تيم مراقبت به خصوص پرستاران را بر اساس نيازهاي بيماران سالمند مورد تاکيد قرار مي دهد.