مقاله نياز آبي و تابع توليد اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در شرايط اقليمي خشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: نياز آبي و تابع توليد اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در شرايط اقليمي خشک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh)
مقاله تبخير- تعرق
مقاله تابع توليد
مقاله کارايي مصرف آب
مقاله تنش خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راد محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مشكوه محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دشتكيان كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در ايران سطحي وسيع و در شرايط اقليمي مختلف کاشت شده است. باوجود كشت گسترده آن در كشور، تحقيقات مدوني درباره نياز آبي آن صورت نگرفته است. هدف از اجراي اين تحقيق، تعيين مقدار تبخير- تعرق (Et) سالانه، تابع توليد (PF) و کارايي مصرف آب (WUE) در گونه ذکر شده، تحت شرايط لايسيمتري و رژيم هاي مختلف آبياري بوده است. آزمايش در ايستگاه تحقيقات بيابان زدايي شهيد صدوقي يزد با درختان سه ساله اي که در لايسيمترهاي زهکش دار با قطر ۱۲۰ سانتي متر و عمق ۱۶۰ سانتي  متر کشت شده بودند، آغاز شد. تيمارهاي اعمال شده در سه تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفي شامل ۱۰۰ درصد (آبياري به اندازه کافي)، ۷۰ درصد (تنش متوسط) و ۴۰ درصد (تنش شديد) ظرفيت زراعي بودند. نتايج به دست آمده نشان داد که مقدار تبخير- تعرق گياه به طور كامل به موجودي آب در خاك وابسته است، به گونه اي كه در صورت وجود رطوبت كافي در خاك (در حد ظرفيت زراعي)، مي تواند ضريب گياهي خود را تا ۷/۱ افزايش مي  دهد. مجموع ماده خشک (ساقه، برگ و ريشه) نيز با افزايش مقدار رطوبت خاک يا دسترسي گياه به آب بيشتر افزايش يافت. با افزايش مقدار رطوبت خاک، مقدار تبخير- تعرق افزايش يافت و موجب بهبود تابع توليد گياه شد. تنش خشکي موجب بهبود کارايي مصرف آب (گرم ماده خشك بر كيلوگرم آب تعرق يافته) شد، به گونه اي که تيمارهاي ۷۰ درصد و ۴۰ درصد ظرفيت زراعي با تيمار ۱۰۰ درصد ظرفيت زراعي اختلاف معني داري (P<0.05) نشان دادند، هرچند افزايش تنش خشکي از ۷۰ درصد به ۴۰ درصد ظرفيت زراعي بر کارايي مصرف آب تاثير معني داري نداشت. بيشترين كارايي مصرف آب مربوط به تيمار ۴۰ درصد ظرفيت زراعي با مقدار ۵/۲ گرم ماده خشك بر كيلوگرم آب مصرف شده در تعرق بود.