مقاله نياز سنجي آموزش مداوم حرفه اي دانش آموختگان مديريت خدمات بهداشتي درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: نياز سنجي آموزش مداوم حرفه اي دانش آموختگان مديريت خدمات بهداشتي درماني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مداوم
مقاله مديريت خدمات بهداشتي
مقاله آموزش حرفه اي
مقاله نيازسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فتحعلي زاده سوگل
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش کارکنان فرايندي است که انطباق و سازگاري کارکنان با محيط متحول سازماني را فراهم مي آورد. نکته بسيار مهم در تنظيم و اجراي برنامه آموزشي، برنامه ريزي با توجه به نياز مخاطبان است. شناسايي نيازهاي آموزشي نخستين گام برنامه ريزي آموزش کارکنان و پيش نياز يک برنامه آموزشي موثر است. اين مطالعه، با هدف شناخت نيازهاي آموزشي دانش آموختگان مديريت خدمات بهداشتي درماني تنظيم گرديده است.
روش بررسي: اين پژوهش، يک مطالعه توصيفي_ پيمايشي است که در سال ۱۳۸۷ به صورت مقطعي بر روي تعداد ۶۷ نفر از دانش آموختگان رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني شاغل در واحدهاي مختلف زير مجموعه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام گرفت. ابزار مطالعه پرسش نامه محقق ساخته اي بود که پايايي آن با ضريب ۰٫۷۵ Cronbach’s alpha تعيين شد و روايي آن به تاييد صاحب نظران رسيد. روش نمونه گيري ساده و داده هاي مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد پاسخ گويان در بين سه حيطه مورد بررسي به حيطه مهارت هاي فني و عملياتي نياز بيشتري دارند (ميانگين ۳٫۴۷، انحراف معيار ۰٫۱۲). در بين مهارت هاي فني و عملياتي بالاترين نمره، نياز مربوط به آشنايي با استفاده و کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي است و در حيطه مهارت هاي نظري و ادراکي، مبحث جهاني شدن و چند فرهنگي شدن سازمان ها داراي بالاترين امتياز در بين کل نيازهاي احساس شده دانش آموختگان مديريت خدمات بهداشتي درماني است.
نتيجه گيري: نيازهاي عملياتي و در واقع آنچه دانش آموختگان مديريت به طور روزمره با آن سر و کار دارند، به خصوص نيازهاي مربوط به کاربرد رايانه و فن آوري اطلاعات، از مهم ترين نيازهاي حيطه مهارت هاي عملياتي قلمداد مي شود و لازم است برنامه ريزان آموزشي اين موارد را در تنظيم برنامه هاي ساليانه مد نظر قرار دهند.