مقاله نيترات و نيتريت منابع آب آشاميدني مناطق شهري استان گلستان و بروز سرطان هاي مري و معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: نيترات و نيتريت منابع آب آشاميدني مناطق شهري استان گلستان و بروز سرطان هاي مري و معده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيترات
مقاله نيتريت
مقاله آب آشاميدني
مقاله سرطان مري
مقاله سرطان معده
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمناني شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: عربعلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كشت كار عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت سيما
جناب آقای / سرکار خانم: روشن دل غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان هاي مري و معده از سرطان هاي شايع در دنيا و عامل مهم مرگ و مير مي باشند. يکي از عوامل محيطي موثر بر بروز اين سرطان ها، ميزان نيترات و نيتريت منابع غذايي و آب آشاميدني است. اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط اين عوامل با سرطان هاي مري و معده طراحي شد.
روش: در اين مطالعه اكولوژيك، ميزان نيتريت و نيترات منابع آب شهري استان گلستان (۸۴-۱۳۸۳) براي هر شهر به صورت ميانگين گزارش شد. تمامي بيماران مبتلا به سرطان هاي مري و معده ساكن مناطق شهري در طي اين مدت وارد مطالعه شدند. تقسيم بندي شهرها به مناطق بروز پايين، متوسط و بالا بر اساس صدک هاي ۳۳% و ۶۶% براي هر کدام از سرطان ها انجام شد. براي يافتن ارتباط بين ميزان نيتريت و نيترات آب آشاميدني و بروز سرطان هاي مري ومعده از ضريب همبستگي اسپيرمن و خط برگشت (Regression Line) استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميزان نيترات و نيتريت آب آشاميدني در کليه مناطق اندازه گيري شده در محدوده استاندارد مي باشد. افزايش نيترات آب آشاميدني با بالا رفتن ميزان بروز سرطان مري همبستگي نزديكي داشت (۶۲۴/R=0 با p=0.013) اما با افزايش سرطان معده همبستگي ديده نشد. بين سطح نيتريت آب با ميزان بروز سرطان هاي مري و معده همبستگي وجود نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه، نيترات آب آشاميدني از عوامل احتمالي دخيل در بروز سرطان مري در اين منطقه مي باشد؛ اما در سطح اکولوژيک نيتريت بر بروز سرطان مري و معده تاثيري ندارند. پيشنهاد مي شود مطالعاتي روي منابع غذايي و آب آشاميدني شهري و روستايي طراحي شود.