مقاله نيتريک اکسيد سنتاز قابل القا و آسيب حاد کليوي القا شده توسط ايسکمي / خونرساني مجدد در رت هاي بيهوش شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: نيتريک اکسيد سنتاز قابل القا و آسيب حاد کليوي القا شده توسط ايسکمي / خونرساني مجدد در رت هاي بيهوش شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيلتراسيون گلومرولي
مقاله نيتريک اکسايد سنتتاز قابل القا
مقاله ايسکمي
مقاله ال – نيل
مقاله خونرساني مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پور فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: شيدموسوي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: اوجي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسيب حاد کليوي القا شده توسط ايسکمي / خونرساني مجدد باعث ايجاد اختلالات در عملکرد دفعي نفرون ها مي شود. اين آسيب بيان نيتريک اکسايد سنتاز قابل القا در بافت کليه را افزايش مي دهد. مهار بيان و فعاليت اين فاکتور مي تواند آسيب کليوي ناشي از ايسکمي / خونرساني مجدد را بهبود بخشد. هدف از اين مطالعه بررسي نقش نيتريک اکسايد سنتتاز قابل القا در پيشرفت اختلالات عملکردي کليه طي دوره خونرساني مجدد پس از ايسکمي بود.
روش کار: در اين پژوهش تجربي عملکرد هموديناميک و دفعي کليه در ۳۰ رت نر اسپراگ – داولي بررسي شد. يک دوره کليرانس ۳۰ دقيقه اي صورت پذيرفت. متعاقب ۳۰ دقيقه کلمپ کردن هر دو شريان کليوي، چهار دوره کليرانس ۳۰ دقيقه اي متوالي طي خونرساني مجدد انجام شدند در حالي که حيوانات سالين يا ممانعت کننده انتخابي نيتريک اکسايد سنتتاز قابل القا (ال- نيل) وريدي به ميزان ۳ ميلي گرم بر کيلوگرم دريافت مي کردند. در نمونه هاي پلاسما و ادرار، غلظت کراتينين و سديم اندازه گيري شد.
نتايج: ايسکمي کليوي به مدت ۳۰ دقيقه ميزان فيلتراسيون گلومرولي و اسمولاليته ادرار را طي خونرساني مجدد کاهش داد اما ميزان جريان ادرار و دفع سديم افزايش يافت. ال – نيل قبل از ايسکمي، ميزان فيلتراسيون گلومرولي و اسمولاليته ادرار را تغيير نداد اما طي خونرساني مجدد آنها را بهبود بخشيد و موجب افزايش ميزان جريان ادرار شد. هم چنين افزايش دفع سديم ناشي از ايسکمي را کاهش داد
نتيجه گيري: آنزيم نيتريک اکسايد سنتتاز قابل القا در برقراري و پيشبرد اختلالات در عملکردهاي هموديناميک و دفعي کليه در ساعات اوليه بعد از ايسکمي نقش مهمي دارد.