مقاله نيل به تعالي (سرآمدي) از طريق تقويت فرهنگ سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: نيل به تعالي (سرآمدي) از طريق تقويت فرهنگ سازماني
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله تعالي سازماني
مقاله صنعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابزري مهدي‌
جناب آقای / سرکار خانم: دلوي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه براي ايجاد انگيزه، رفتارهاي مطلوب، دستيابي به اهداف سازماني، افزايش بهره وري نيروي انساني و در نهايت نيل به تعالي (سرآمدي) سازماني، مديران سطوح بالاي سازمان از راهبردهاي نوين و كارآمد استفاده مي كنند. يكي از راهبردهاي نيل به تعالي و تفوق، از طريق ايجاد فرهنگ سازماني مطلوب است. تحقيق حاضر براي شناخت مسير نيل به تعالي سازماني از طريق ايجاد فرهنگ سازماني متناسب با استاندارها و شاخص هاي تعالي سازماني صورت گرفته است. اين مقاله حاصل اين طرح پژوهشي مي باشد كه محققان پس از مطالعات گسترده كتابخانه اي به بيست الگو و مدل و اجزاي تشكيل دهنده فرهنگ سازماني دست يافتند و به اقتضاي نوع صنعت، اهداف سازمان و توجه به الگوي تعالي سازماني (EFQM) مدلي تحت عنوان «مدل اسكيمويي فرهنگ – تعالي» را مطرح كردند. در اين تحقيق به پيروي از مدل ذكر شده و با ساختاري تعريف شده و از طريق انجام روش تحقيق علمي از نوع پيمايشي، از شاخه ميداني با ارايه سوالاتي در بين جامعه آماري ۴۱۴ نفري و نمونه ۱۱۶ نفري كه تركيبي از مديران و ساير كاركنان، که به دليل عدم موافقت مسوولين صنعت محل انجام تحقيق، از بيان نام آن خودداري شده است، اين تحقيق در سال ۱۳۸۶ در چارچوب يک طرح پژوهشي انجام شده است. جهت سنجش پايايي ابزار اندازه گيري از آلفاي كرونباخ استفاده شده است؛ اعتبار پرسشنامه در وضعيت مطلوب ۰٫۹۵ و وضعيت موجود ۰٫۹۷ بر اساس مطالعه مقدماتي برآورد گرديده است. نوع نمونه گيري تحقيق به صورت سيستماتيك و تعدادي پيش آزمون برابر ۴۵ پرسشنامه بوده است. مقايسه اي ميان فرهنگ سازماني در وضعيت موجود و مطلوب از نظر كاركنان و مديران انجام شد و در نهايت به اين نتيجه اشارت رفته است كه فرهنگ سازماني به عنوان يك عامل اصلي، نيل به تعالي و موفقيت در جهت اثر بخشي سازماني را تسهيل مي نمايد. در اين راستا، دستيابي به يك مدل بومي – كاربردي براي نيل به تعالي از طريق تقويت فرهنگ سازماني ميسر مي گردد.