مقاله نيمرخ تغييرات بسامد پايه در افراد عادي ۹ تا ۵۰ ساله فارسي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: نيمرخ تغييرات بسامد پايه در افراد عادي ۹ تا ۵۰ ساله فارسي زبان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيمرخ تغييرات صوت
مقاله بسامد پايه
مقاله صوت
مقاله فارسي زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني علي‌
جناب آقای / سرکار خانم: صفاريان آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي نژاد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شوكي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: صوت انسان در طول زنگي دستخوش تغييراتي مي شود که در مردان و زنان متفاوت است. برخي از پژوهش ها علاوه بر بررسي تغييرات ناشي از سن و جنس، به بررسي تغييرات صوت در زبان ها و نژادهاي مختلف نيز پرداخته اند. اين پژوهش با هدف آگاهي از تغييرات بسامد پايه صوت در افراد ۹ تا ۵۰ ساله فارسي زبان اجرا شده است تا تفاوت احتمالي آن با ساير پژوهش ها مشخص شود.
روش بررسي: در اين پژوهش مقطعي صداي ۳۲۰ نفر در محيط ساکت عادي جمع آوري شد. ميانگين بسامد پايه در واکه ها و شمارش اعداد با استفاده از برنامه تجزيه و تحليل هم زمان نرم افزار دکتر اسپيچ محاسبه شد. داده ها با آناليز واريانس دو طرفه تحليل شدند و نيمرخ تغييرات رسم شد.
يافته ها: نيمرخ تغييرات بسامد پايه در زنان و مردان متفاوت بود. ميانگين بسامد تا ۱۳ سالگي در هر دو جنس تقريبا برابر بود و صداي نمونه ها زير بود (ميانگين بيش از ۲۰۰ هرتز). پس از ۱۳ سالگي افت مشخص بسامد پايه در مردان، به ويژه در واکه ها، ديده شد که از لحاظ آماري معني دار بود (p<0.001). نيمرخ تغييرات بسامد پايه در واکه ها و شمارش اعداد يکسان بود. در هر دو بخش بين ۲۰ تا ۴۰ سالگي بسامد پايه ثبات نسبي است.
نتيجه گيري: تفاوت تغييرات بسامد پايه در زنان و مردان ناشي از تفاوت در ابعاد حنجره و ساير تفاوت هاي جسمي شناخته شده است. تغيير چشمگير بسامد پايه بين دو جنس پس از ۱۳ سالگي متاثر از بلوغ در مردان است. ثبات نسبي بسامد پايه در ۲۰ تا ۴۰ سالگي احتمالا نشانه شرايط نسبتا با ثبات بدن در اين دوره است.