مقاله نيمرخ رشد زبان دانش آموزان با و بدون اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نيمرخ رشد زبان دانش آموزان با و بدون اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نارسايي توجه – بيش فعالي
مقاله رشد زبان
مقاله گفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري سارا
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف تحقيق حاضر بررسي نيمرخ رشد زبان دانش آموزان با و بدون اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي است. روش بررسي: در اين پژوهش مقايسه اي مورد– شاهدي، از بين دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر قزوين ۳۰ کودک (۱۵ پسر و ۱۵ دختر) با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي با نمونه گيري ساده و ۳۰ کودک سالم که با گروه مورد همتاسازي شده بودند شرکت کردند. ابزارهاي به کار رفته، آزمون رشد زبان (TOLD-P:3) براي ارزيابي زبان و گفتار، مقياس درجه بندي کانرز براي معلمان به منظور ارزيابي اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي و آزمون ريون براي ارزيابي هوش بودند. داده هاي حاصل با روش تحليل واريانس مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: بين نيمرخ رشد زبان دانش آموزان داراي اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي و دانش آموزان سالم تفاوت معناداري وجود داشت P<0.001))، اما در بين گروه هاي جنسي در هر يک از گروه هاي مورد P=0.254))، و شاهد P=1.00)) تفاوت معنادار آماري وجود نداشت. واژگان تصويري، واژگان ربطي، واژگان شفاهي، درک دستوري، تمايزگذاري کلمه، گوش کردن، سازماندهي، صحبت کردن، معني شناسي و نحو در گروه مورد به طور معناداري پايين تر از گروه شاهد بود، اما در تقليد جمله، تحليل واجي و توليد کلمه بين دو گروه تفاوتي وجود نداشت.
نتيجه گيري: کودکان با نارسايي توجه/ بيش فعالي در برخي از جنبه هاي رشد زبان از سطح پايين تري نسبت به کودکان طبيعي برخوردارند.