مقاله نيمرخ ناهنجاريهاي بدني (استخواني) ورزشكاران پرورش اندام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۸۰ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: نيمرخ ناهنجاريهاي بدني (استخواني) ورزشكاران پرورش اندام
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاري وضعيتي
مقاله ورزشكاران پرورش اندام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي حاجي آبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ناهنجاريهاي وضعيتي معمولا به دليل استفاده غير استاندارد از بدن حاصل مي شود كه متاسفانه نه تنها باعث بد شكلي بدن بلكه عوارض بسياري نيز به دنبال دارد. هدف از اين تحقيق بررسي نوع و ميزان ناهنجاري هاي بدني در ورزشكاران رشته پرورش اندام بود.
مواد و روش ها: ناهنجاريهاي وضعيتي تعداد ۱۱۸ نفر از ورزشكاران رشته پرورش اندام به وسيله صفحه شطرنجي و درج در فورم ارزيابي مورد بررسي قرار گرفت. از مجذورخي براي آناليز داده ها استفاده شد.
نتايج: در كل تعداد ۸۷۴ ناهنجاري وضعيتي در ۱۱۸ بدنساز مورد مطالعه مشاهده شد. بطور ميانگين هر ورزشكار حدود ۷٫۵ ناهنجاري داشت. در خصوص نوع ناهنجاري، چرخش داخلي شانه شايعترين نوع ناهنجاري بود (۱۰٫۴%) و بعد از آن لوردوز كمري (۹٫۶۱%)، تيلت قدامي لگن (۸٫۶۵%)، شانه افتاده (۸٫۲۳%)، كايفوز (۷٫۷۸%) متداولترين ناهنجاريها بودند. اختلاف معناداري بين ميزان ناهنجاري هاي تنه و سر با اندام فوقاني (P>0.01) و اندام تحتاني (P>0.05) مشاهده شد، اما بين ميزان ناهنجاري هاي اندام تحتاني و فوقاني تفاوت معناداري مشاهده نشد(P>0.05) .
بحث و نتيجه گيري: درمجموع مي توان نتيجه گيري كرد كه ميزان ناهنجاري ها در ورزشكاران رشته پرورش اندام بالا مي باشد كه بايست در مطالعاتي آتي دلايل بروز اين ناهنجاريها بررسي شود و اين زنگ خطري براي ورزشكاران اين رشته محسوب مي شود، لذا مربيان بايد تمهيداتي بينديشند كه ميزان اين ناهنجاريها را كاهش دهند.