برخی از نکات دیگر

در بخش های قبلی یکسری نکات، برای نوشتن پاراگراف و نمایش شکل ها و جداول در یک نوشتار علمی و فنی بحث گردید. علاوه بر آنها یک سری نکات دیگری را باید رعایت کرد، که برخی از آنها عبارتند از:

– سعی شود فرمولها و رابطه ها تایپ شوند و شماره گذاری درستی برای آنها صورت گیرد و از داخل متن به آنها ارجاع داده شود.

اعداد و ارقام، تاریخ ها به صورت مناسب، یکپارچه در کلی متن نوشته شود.

فاصله بین خطوط پارگراف ها و همچنین فاصله بین پاراگراف ها به طور مناسب و بر اساس فرمت مشخص شده انتخاب شود.

انتخاب عنوان های مناسب برای بخش ها و زیر بخش ها وتقسیم هر بخش به زیر بخش های مناسب عنوان بخش ها و زیربخشی ها سوالی نوشته نشوند.

در تقسیم یک بخش به زیربخش ها سعی شود آن بخش حداقل دو زیربخش داشته باشد و هرزیربخش دارای حداقل دو پاراگراف باشد.

توضیح دقیق و ذکر معادل اصطلاحات علمی و فنی استفاده شده در متن نوشتار.

عدم استفاده از معادل های مختلف برای یک کلمه مشخص در یک نوشتار علمی و فنی،

استفاده درست و بجا از کوته نوشتها.

انتخاب و استفاده از یک سبک مناسب برای نوشتن پاراگرافها، حفظ ارتباط معنایی و مفهوم منطقی آنها و نمایش شکل ها و جداول.

ارجاع مناسب به فرمول ها، شکل ها، جداول و منابع استفاده شده.

عدم استفاده کلمات و اصطلاحات پیچیده و نامفهوم و یا اصطلاحات پیش پاافتاده محاوره ای.

عدم استفاده از توضیحات زیاد در داخلی پرانتزها.

– سعی شود نوشتار به صورت مجهول نوشته شود و از ذکر ضمایر اول شخص (من، ما و ضمیر “م”) جلوگیری شود.

سعی شود در کلی یک نوشتار، برای نشان دادن یک مفهوم، پدیده و فرمول، از یک متغیر مشخص استفاده شود.

 خصوصیات کیفی یک نوشتار

کیفیت یک نوشتار چیزی نیست که اتفاقی و تصادفی و بدون مدیریت بدست آید، بلکه نتیجه تلاش و کوششی هوشمندانه و هدفمند، استفاده درست از ابزارها، منابع پیگیری های صادقانه و آگاهانه حاصل میشود. رعایت ویژگی های کیفی، ویژگی های زبانی، محتوایی و شکلی در تمام انواع نوشتار علمی و فنی امری بسیار حائز اهمیت است و مجموعه ای از این ویژگی های کیفی و کمی برای ارزیابی و دسته بندی نوشتارها مورد استفاده قرار میگیرد. در ویژگی های زبانی، ویژگیهایی همچون سادگی در نوشتن، طبیعی بودن، جدی بودن و نداشتن ضمایر و افعال اول شخصی و عبارات یا جملات طولانی مورد نظر قرار میگیرد. در حالیکه در ویژگی های محتوایی، اعتبار و دقت ایدهها نتایج ارائه شده جهت استدلالها، انسجام مطالب، عینی بودن، حقیقت مندی، تاثیرگذاری آن بر دانش و علوم، داشتن منابع معتبر و کافی و غیره مورد ارزیابی قرار میگیرد. در ویژگیهای شکلی ساختار ظاهری، صفحه آرایی نوشتار از نظر کاغذ، فونت، فاصله ها، نمایش فرمول ها، شکل ها، جداول، رعایت آیین نگارش، وضوح مطالب و انتخاب درست کلمات مورد بررسی قرار می گسیرند.