نکاتی برای تهیه اسلاید مناسب

انتقال مطالب کمک زیادی میکند. در اینجا برخی از نکات برای طراحی اسلایدهای مناسب پیشنهاد میگردد.

– اسلاید اول شامل عنوان موضوع، نام ارائه کننده، آدرس و لوگوی دانشگاه باشد.

بعد از اسلاید عنوان، اسلایدی برای فهرست مطالب که شامل مقدمه و نتیجه گیری است، باشد.

سعی شود بعد از اسلاید فهرست مطالب، اسلاید مقدمه که شامل معرفی موضوع، نقش و اهمیت آن است، آورده شود.

همه اسلایدها دارای یک عنوان مناسب و یکتا باشند که بالای صفحه ی اسلایدها در یک مکان مشخص، با رنگ، فونت و اندازه مشخصی نوشته و ظاهر شوند.

اگر چندین اسلاید دارای یک عنوان هستند به نحوی ارتباط آنها در رابطه با موضوع و چندمین اسلاید بودن ان مشخص شود. اسلاید یا اسلایدها برای بیان مسئله بطور واضح و دقیق تهیه شوند و سعی شود برای بیان مسئله از ابزارهای مناسب مانند شکلی، جدول و غیره استفاده شود.

اسلایدها طوری پشت سرهم قرار گیرند که ارتباط محتوایی آنها حفظ شود. اگر می خواهید در طول ارائه بر روی مفهوم یا مفاهیم خاصی بنا به دلیلی تاکید نمایید آنها را با یک نوع رنگ خاص، اندازه و غیره در کل اسلایدها مشخص نمایید؛ به عبارت دیگر تاکید خود را با یک نوع رنگ، اندازه و غیره نشان دهید.

متن زیاد در اسلایدها گذاشته نشود. سعی شود بطور خلاصه، مطالب فهرست وار مطرح گردد که با توضیحات ارائه کننده کامل گردد. از شکل و جدول که با یک ساختار مشخصی تهیه شدهاند برای بیان مفاهیم استفاده شود؛ معمولا شکل ها و جداول دارای شماره و ارجاع در اسلایدها نیستند.

مطالب، شکل ها و جدول ها طوری در اسلاید قرار گیرند که ارتباط مفهومی و منطقی اسلایدها حفظ گردد.

از یک پس زمینه مشخصی و از یک شماره گذاری یا بولت گذاری مشخص در کل اسلایدها استفاده شود.

شماره اسلایدها نوشته شود.

در انتها حتما اسلایدی برای نتیجه گیری و جمع بندی وجود داشته باشد.