سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی ملک میرزائی – دانشجوی دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی، مصالح تعمیری بتن،کرج
عمران نوروزی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنوشهروچالوس،مصالح تعمیری بتن،کرج

چکیده:

بازســازی وتعمیرساختمانهادرســالهای اخیربیــشترازتخریب واحــداث ســاختمانهای جدیــد مــدنظر متخصــصان امرقرارگرفتــه است،بازارتعمیرات شاهدافزا یش روزافزون محصولات جد یدبا انواع و یژگیهای مختلف است،انتخاب خصوص یات ونوع مـصالح تعمیری مسئله ا ی بس یارمهم دربازساز ی سازهها ی بتن ی م ی باشد . ازاین روداشتن اطلاعات کاف ی درموردو یژگیهاوشرایط استفاده
ازمحصولات جد یدبسیارضروری ومهم است . به منظوراطم ینان ازکارکردمناسب مصالح تعم یری لازم است تاآگـاه ی وشـناخت کافی ازخواص مـصالح،محدود یتهای اجرائـ ی وچگـونگ ی واکـنش ا یـ ن مـواددرمح یط بهـره بـردار ی وروشـها ی نگهـدار ی آنهادردسترس باشد .
این مقاله شامل اطلاعات ی درموردعوامل مهم انتخاب مصالح براسـاس سـازگار ی خـواص مـصالح تعم یری،متناسـب باروشـها ی اجرائی وسازگاری باشرایط بهره برداری می باشد