سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

محسن کمالیان – عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سعید منتظرالقائم – عضو هیئت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

با مروری کلی بر بعضی از روشهای قطعات در تحلیل تعادل حدی پایدار، نحوه اصلاح آنها برای در نظر گرفتن تاثیر زلزله و همچنین چگونگی انتخاب ضریب زلزله طرح مورد اشاره قرار می گیرند. در بحث مقاومت برشی ، تغییرات پارمترها در شرایط دینامیکی نسبت به شرایط استاتیکی و نیز تغییرات مقاومت با کرنش مطرح می شوند. در ادامه افزایش فشار آب حفره ای حین زلزله،و نیز توصیه هایی برای انتخاب پارامترهای مقاومت برشی د رطراحی های عملی ارائه می شوند. در پایان توصیه های بعضی آئین نامه های طراحی نقل می گردند.