*- سبک نوشتاری تز و نوشتار آن باید واضح و غیر مبهم باشد، برای این کار دانشجو باید فهرستی از واژه های کلیدی که برای تحقیق وی مهم میباشد تهیه نماید و از این کلید واژه ها در نوشتن تز خود استفاده کند. معمولا استفاده از لغات متفاوتی که یک چیز را می گویند برای خواننده بسیار غیر جذاب و خسته کننده می باشد به عنوان مثال اگر قرار است از عبارت کلیدی cational workshop استفاده شود، دانشجو نباید سعی کند جملات دیگری شبیه workshope in service SU>- educational institute u Learning u programاین کند. استفاده از یک عبارت باعث .میشود خواننده بداند دانشجو دقیقاً در مورد چه چیزی صحبت میکند ۷- توصیه می شود دانشجو دو یا سه تز آماده و ارائه شده را مرور کند و به نحوه کاربرد عناوین، سبک کلی نگارش، نحوه تایپ و سازماندهی آن توجه نماید و از آنها به عنوان مدلی برای تهیه تز خود استفاده کند. برای این کار دانشجو باید در شروع مرحله نوشتن تزایده ای در مورد اینکه چگونه نوشتن تز پایان یابد داشته باشد، به نظر میرسد این دیدگاهی است که می تواند خیلی .کمک کند

* اگر قرار است دانشجو اطلاعاتی را به شکل جدول و گراف ارائه دهد، باید مطمئن باشد که جدول و گراف را در متن معرفی و سپس شرح داده است. باید توجه نمود که اصلاً درج جدول بدون اینکه در مورد آن بحث شود ممکن است مورد سؤال باشد.

* اگر قرار است سری کاملی از جداول خیلی مشابه ارائه شود، باید سعی نمود از کلمات مشابهی برای توضیح آنها استفاده شود. نباید سعی کرد خیلی با نوشتن بازی کرد. دانشجو باید برای بخش مقدمه و بحث از جداول مشابه و از کلمات و واژه های مشابهی استفاده کند، تا خواننده . .بتواند به راحتی اختلافات هر جدول را مشخص کند

* دانشجو باید فهرست مطالب را تنظیم کند و از این طریق کیفیت نوشته خود را بالا برد. وجود فهرست مطالب به نویسنده کمک میکند که بفهمد آیا بخش های ارائه شده به صورت منطقی ارائه شده اند، آیا نیاز است که واژههای به کار برده شده را واضح تر انتخاب کند. باید از معجزه رایانه که به کمک آن می توان به راحتی از طریق copy-paste هر قسمت از عناوینی را که در مقاله درج شده است و یا از طریق اولین دستور تشکیل جدول فهرست مطالب اقدام به تدوین آن نمود، .استفاده کرد

* توصیه می شود در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات implication دانشجو واقعاً پیشنهادات و نتایج ارائه کند. برخی از دانشجویان در بخش implication و نتیجه گیری تنها به ذکر اینکه در تحقیق چه اتفاقی افتاده است بسنده می کنند. دانشجو نباید وقت را تلف کند. در این بخش باید کاربردها و نتیجه گیری و درکی از آنچه گفته شده است ارائه شود. این بخش در تز یک بخش کلیدی است و باید به طرح ایدههای کلیدی پرداخت.

* پیشنهاد برای تحقیق های بعدی، بخش دیگری است که معمولاً در پایان پروژه یا تز نوشته می شود. این قسمت انرژی زیادی از دانشجو برای فکر کردن در مورد آن نمی گیرد. بزرگترین اشکال در نوشتن این بخش ارائه پیشنهاداتی است که می توان آنها را قبل از اجرای تحقیق داد. دانشجو باید بخش پیشنهادات را چندین بار بخواند تا مطمئن شود پیشنهاداتی که ارائه کرده است از تجربیات وی در اجرای تحقیق و نتایجی که او بدست آورده است سرچشمه می گیرد. دانشجو باید پیشنهاداتی ارائه دهد که محققین بتوانند پروژه فعلی را با تحقیقات آینده مرتبط کنند و همین پیشنهاد فرست بیشتری به خواننده برای درک بهتر پروژه اجرا شده فراهم سازد.

* زمانی که دانشجو فصل آخر تز خود را نوشت، باید دوباره فصل اول را مجدداً تصحیح کند و مطالبی را به آن اضافه نماید. برای این منظور دانشجو باید فصل یک را دوباره بخواند و به : این ارزیابی برسد که آیا فصل مورد نظر دارای مفاهیمی مهم است که به خواننده کمک کند که اهداف را درک کند.

دفاع از تز چه نام وحشتناکی؟ دفاع از تز! به نظر میرسد در مرحله دفاع نوعی جنگ وجود دارد که دانشجو باید برای پیروزی در آن تلاش کند، در این درگیری ممکن است از هر ۴ تا ۵ دانشجویی که وارد معرکه مبارزه میشوند، یکی شکست بخورد. به همین دلیل برخی معتقدند باید جلسه دفاع از تز به جلسه سمینار تز یا سمپوزیوم حرفهای تغییر نام یابد. این نام می تواند تصویر درست تری از آنچه مورد انتظار جلسه است نشان دهد. در هر صورت دانشجو باید یدون توجه به اینکه جلسه اسمش چیست سهمی کند به یاد آورد که هدف جلسه این است که کمیته تز به همراه داوران متوجه گردند که چه قدر وی در انجام تحقیق موفق بوده و تز خود را خوب نوشته است؟ به علاوه در جلسه دفاع باید جو سمینار حاکم باشد یعنی جایی که ایدهها را می توان تبادل کرد. مسلماً در این جلسه دانشجو از هر فرد دیگر به دانش مورد نظر بیشتر مسلط است. در این جلسه اعضای کمیته از دانشجو میخواهند تا مطالب خود را مطرح نماید.