سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد تقی منصوری کیا – مدیردفترسازه وهیدرولیک دفتر – فنی مهندسی معاونت طرح وتوسعه شبکه ها – سا
سید مهران جعفری – گروه هیدرولیک دفتر فنی – مهندسی معاونت طرح وتوسعه شبکه ها – سازمان آب و ب
روح ا … محمد علی زاده – گروه سازه دفتر فنی – مهندسی معاونت طرح وتوسعه شبکه ها – سازمان آب و برق خ

چکیده:

اپیسازه ای مناسب جهت تثبیت وترمیم سواحل رودخانه محسوب مـی گـردد . معمـولا طراحـان ، در ایـران، بـادرنظرگرفتن یکسری پیش فرض ها که به ظا هر در جهت افزایش ضریب اطمینان است ( مثلا تعیین قابلیت با ربری خاک و سنگ بدون انجام آزمایش بر روی آن ) اقدام به طراحی اپی می نمایند . پیش فرض هـای سـاده کننـده ی طراحی ، همچون تعیین تقریبی نوع خاک قراردهی آن درجداول آیین نامه ۲۸۰۰ ایـران ( بـرای کنتـرل بارهـای دینامیکی ) و تقریب پارامترهای موردنیاز ژئوتکنیکی، عدم دخیل نمودن شکل کلی اپی درمحاسبات ( عدم تحلیل سه بعدی ) ، عدم توجه به مباحث آماری مربوط به تعداد آزمایشات ونمونه های برداشت شده از خاک، عدم تطابق کامل برنامه های کامپیوتری موجودبا روش های طراحی واجرایی در ایران، نکات خاص اجرایی و … نیز می توانند بعنوان نکات خاص طراحی اپی ها مورد بررسی قرارگیرند . در این تحقیق به ن کـات عمـده طراحـی اپـی هـای خـاکی – سنگریزه ای و تاثیر آنها بر عملکردسازه درطول زمان بهره برداری وضریب اطمینـان طـرح اشـاره شـده اسـت . همچنین موارد خاص اجرایی این اپی ها، درچارچوب موردانتظار بررسی گردیده اند . اپی های آل بوحمدان نیـز ، بـه عنوان مثال موردی بررسیشده است