در صورتی که نویسنده ویرایش نوشته خود را بر عهده داشته باشد، موارد زیر به  پرسش های فوق افزوده خواهد شد:

* آیا درباره موارد زیر دقت کافی به عمل آمده است؟

*اصالت سند، منيع ومأخذ

*-قدمت سند و دست اول بودن آن و منابع و مآخذ

*ارزش و اعتبار منبع و مآخذ

*ارزشی و اعتبار ارائه دهنده منابع و مآخذ واسناد

* حصول اطمینان از صحت و درستی کار مترجم منابع

* تطابق برداشت ها با اهداف نوشته

*تطابق برداشت ها با شرایط روز

*آیا نحوه برداشت از منابع صحیح بوده است ؟

*کافی په عمل آمده است؟

*درباره اعتبار منابع ومآخذ آیا رعایت امانت در بهرهگیری از منابع به ویژه نقل قول ها شده است؟

*آیا در بهره گیری از منابع رعایت اعتدال گردیده است؟

* آیا لازم نیست که در موارد فوق بررسی مجددی در کل نوشته انجام شود؟

طرح پرسش های فوق و تفکر و پژوهش دریافتن پاسخ و انعکاس و اصلاح نوشته براساس آنها چه برای ویرایشگر و چه برای نویسنده موجب بهتر شدن کاو و مطلوبیت نوشته می شود. اما بهتر است که چنانچه نویسنده و ویرایشگر دو نفر باشند، به طور مشترک و با تبادل نظر و هماهنگی کامل این وظیفه را انجام دهند که قدر مسلم حاصل کار بسیار خوب در جهت کمال نوشتههای عادی لازم است که اقدام دیگری صورت گیرد. این اقدام ویرایش است. در این فصل راجع به ویرایش صحبت شد. ویرایش و همچنین ویرایشکر تعریف گردید. سپس در مورد مراحل ویرایشی بحث شده است. گرچه نحوه استفاده از منابع و ماخذ در نوشته، خود مبحثی دیگر است، اما با توجه به لزوم موضوع در اینجا و در محدوده کتاب بهره گیری از مأخذ توضیح داده شده است و اینجا نیز نموداری در جهت کمال نوشته ارائه گردیده است.

پرسشهایی برای تمرین و بحث

۱- ویرایش نوشته  چیست؟

۲- منظور از کمال نوشته چیست؟ مراحل ویرایش را نام برده و پیرامون هر کدام به اختصار توضیح دهید. فواید ویرایش را شرح دهید. ویراستار کیست؟ و چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ تاثیر ویرایش در نوشته را شرح دهید. منظور از به گزینی واژهها را بیان نماید. منظور از کاربرد مناسب نشانهگذاری را توضیح دهید. آیین جمله بندی چیست؟

– مأخذ کدام است ؟

– اصالت سند منبع و مآخذ چیست؟

– نحوه برداشت صحیح از منابع چیست؟

– منظور از رعایت امانت در بهره گیری از منابع چیست؟

– منظور از منابع معتبر کدام است؟

مراد از پردازش در این مجموعه، آراستگی و خوش آیندی و در اصطلاح جلا دادن و مرتب نمودن نوشته است. با انجام این مرحله، نوشته به ترتیبی آماده میگردد که خواننده به آسانی آن را مطالعه نموده و پیام را همان طوری درک کند که مورد نظر و مراد نویسنده است، تا آنجا که شکل ظاهر نوشته در نخستین نگاه او را ملول و دلزده ننماید. پردازشی در حقیقت افزودن بعدی دیگر به نوشته و مرحله تکمیلی آن به منظور کارایی مؤثرتر و مطلوبیت بیشتر است. مواردی را که به جهت پردازش نوشته باید رعایت نمود:

عبارتند از:

-حاشیه گذاری

– تنظیم فاصله بین سطرها

– رعایت آیین پاراگراف بندی

نشان گذاری منطقی –

– خط خوانا