گزارش کار باید در برگه های A۴ و یا مناسب گزارش کار نوشته شود (از نوشتن گزارش روی کاغذهای دفتر و سر رسید و سایر برگه های نامناسب پرهیز گردد).

برگه های گزارش کار باید به هم پیوست شده باشند (با کاور، طلق و شیرازه و غیره).

صفحه اول گزارش کار باید موضوعات زیر را در برداشته باشد:

نام دانشگاه و گروه مربوطه

نام اعضای گروه

نام آزمایشگاه

نام و شماره آزمایش

روز و ساعت آزمایشگاه

در صفحات بعدی نیز باید موارد زیر به ترتیب نوشته شوند:

ابتدا یک تئوری از آزمایشی و موضوعات مختلف پیرامون آن عنوان گردد که تعداد صفحات آن میتواند یک صفحه یا بیشتر باشد (بسته به نوع موضوع).

نوشتن مراحل ازمایشی، که این مراحل عبارتند از:

نتایج قسمتهای مختلف ازمایشی

رسم نمودارها و پر کردن جداول مورد نیاز

پاسخ به پرسشهای مطرح شده در دستور کار

جمع بندی در مورد آزمایشی انجام شده

گزارش کارآموزی

هدف درس کارآموزی در اغلب رشته ها مانند رشته های فنی و مهندسی این است که کارآموز در یک تیم کاری مرتبط با رشته ی دانشگاهی خود خارج از دانشگاه، معمولا در صنعت، کارخانه، شرکت های مرتبط، اداره ها یا سازمانه ای مناسب قرار گیرد و از نزدیک در طراحی، و اجرای یک پروژه شرکت کرده و با مشکلات اجرای پروژه مربوطه در عمل آشنا شود. سطح مشارکت کارآموز در طراحی و اجرای پروژه ها بستگی به محیط کار، افراد تیم، و استاد مسئول کارآموزی دارد. به طور خلاصه دانشجو به محیط کاری بیرون از محل تحصیل اعزام میگردد تا کار مرتبط با رشته ی خود را در عمل لمس کند و یاد بگیرد نه این که عهده دار انجام کار شود که قرار است در محیط کاری انجام شود. کارآموز مجموعه ی عملیات مختلفی را که در محیط انجام می دهد باید ۵در قالب ایک فرمت مشخص، گزارش کارآموزی به رشته تحریر در آورد. گزارش کارآموزی معمولا دارای اجزای زیر است: جلد، صفحه سفید، صفحه عنوان، صفحه رعایت شئون فرهنگی، پیشگفتار، صفحه های فهرست مطالب، صفحه های فهرست شکلی ها و جدول ها، چکیده، معرفی محل کار آموزی، معرفی بخشی که در آن به کار اموزی پرداخته، معرفی موضوع کارا موزی، متن اصلی، نتیجه گیری، خلاصه، پیشنهادها و انتقادها، پیوستها، فهرست منابع، و صفحه سفید اجزایی هستند که در تمام چارچوب های کار اموزی در دانشگاههای مختلف یکسان و مشترک است حال امکان دارد در یک دانشگاه با توجه به شرایط و احساسی لزوم مواردی به آن افزوده یا از آن کاسته شود.