سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا ویوسالار – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
محمد ولی ولی زاده – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

بر اساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و شیمی کل سنگ انکلاوهای ماگمایی موجود در مجموعهٔ پلوتونیک ملایر به دو نوع فلسیک و مافیک تقسیم شدهاند. شکل انکلاوها، مرز انکلاو با میزبان، کانیشناسی و مقایسهٔ نسبت مودال کانیهای تیره و روشن بین انکلاو و میزبان، شباهتها و تفاوتهای بافتی بین آنها، روند تغییرات اکسیدهای عناصر اصلی و مقادیر عناصر کمیاب با افزایش سیلیس و مقایسه محتوای اکسیدهای عناصر اصلی و مقادیر عناصر کمیاب بین آنها اساس این طبقهبندی است. انکلاوهای فلسیک فاقد شکل منظمی بوده و در ارتباط با موارد ذکر شده، هماهنگی مشخصی با میزبان نشان میدهند و از جنس مذاب میزبان خود و مربوط به گسیختگی حاشیهای فازهای اولیه تزریق ماگمایی در اثر ضربانهای تزریق بعدی میباشند. ولی انکلاوهای مافیک با داشتن اشکال کروی، بیضوی، عدسیهای طویلشده و طویل نشده، بافت ریز دانه تر، رنگ تیره تر، نسبت مودال کانی های مافیک بالاتر، مقادیر بالاتر CaO,MnO, MgO, FeO(t) و پایینتر ۲Na2O و K2O – SiO نسبت به میزبان، عدم پیوستگی بین روند تغییرات این اکسیدهادر برابر ۲SiO از انکلاو به میزبان، روند نزولی تغییرات Ni ، Cr, از انکلاو به میزبان و… ماگمای منشأ متفاوتی نسبت به میزبان خود داشته ومحتملترین منشأ برای آنها اختلاط ماگماهای فلسیک و مافیک است.