سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد سهل البیع – مدیر واحد برنامه ریزی استراتژیک، شرکت بین المللی مهندسی ایران ( ایریت

چکیده:

برنامه ریزی استرات ژیک و چارچوب های معماری ( سیستم های اطلاعاتی ) سازمان ها نقاط اشتراک و هم پوشانی های زیادی با یکدیگر دارند . این دو متدولوژی از دو خاستگاه متفاوت و با مقاصد و هدف های متفاوتی شکل گرفته است . برنامه ریزی استراتژیک با وجود اینکه از مسایل نظامی نشات گرفته است ولی کن قوام و دوام خود را مرهون متفکران اصلی حیطه مدیرت و سازماندهی می باشد . معماری ( سیستم ها ی اطلاعاتی ) سازمانی نیز مرهون تلاش سازمان یافته و پی گیر مهندسان سیستم و کامپیوتر به منظور ایجاد چا رچوبی کلان به منظور توسعه سیستم های اطلاعاتی سازمان ها می باشد . یکی از مهم ترین مدل هایی که در معماری سازمانی مطرح می باشد، چارچوب زکمن است . این مقاله سعی دارد با ایجاد یک مدل مفهو می، نگارشی از فرایند برنامه ریزی استراتژیک را در چارچوب معماری سازمانی زکمن ارایه دهد . این نگاشت به دانش پژوهان و استفاده کنندگان مدل های فوق ک مک می کند تا بتوانند جایگاه درست چارچوب معماری سازمانی زکمن و فرایند برنامه ریزی استراتژیک را در سازمان درک کرده، خروجی های مرتبط با هر یک از مدل ها را بشناس د و از دوباره کاری ها و اضافه کاری های بی دلیل جلوگیری نمایند . این مقاله همچنین با ایجاد درکی مشتر ک در بین متخصصان این دو حیطه باعث افزایش هم افزایی بین سیستم های سازمانی می شود .