مقاله نگاهي انتقادي به ابعاد معرفتي ايده آليسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در معرفت فلسفي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: نگاهي انتقادي به ابعاد معرفتي ايده آليسم
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايده آليسم
مقاله رئاليسم
مقاله شک گرايي
مقاله انسجام گرايي
مقاله پراگماتيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با اينکه ايده آليسم در غرب معاصر حضور و نتايج گسترده اي داشته است، اما به نظر مي رسد که مباني و پيامدهاي معرفتي اين ديدگاه دستخوش ناسازگاري هاي دروني و کاستي هاي اساسي است. در اين نوشتار، نخست پاره اي از مباني معرفتي ايده آليسم با نگاهي انتقادي ارزيابي خواهد شد، سپس از نظريه هاي انسجام، پراگماتيسم، و ساخت گرايي به عنوان سه پيامد معرفتي اصلي ايده آليسم سخن به ميان خواهد آمد و در پايان، با مرور دلايل وجود جهان مستقل از ذهن، به برخي از مشکلات نهايي ايده آليسم اشاره خواهد شد.