مقاله نگاهي به ارزيابي طرح هاي معماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در صفه از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: نگاهي به ارزيابي طرح هاي معماري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي معماري
مقاله ارزيابي طرح هاي معماري
مقاله ارزيابي کمي و کيفي
مقاله خبرگان معماري
مقاله حيثيت و هويت معماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نديمي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي طرح هاي معماري از مسايل روزمره عالم ساختمان است. رسيدن به معيارهايي که بتوان با آن طرح را سنجيد دغدغه اي قديمي است. با تقسيم وجوه طرح معماري به کمي و کيفي مي توان در پي معيارهايي در اين دو وجه بود. وجه کمي طرح پاسخ گويي به برنامه و موضوع هايي چون دسترسي و تطبيق با اوضاع اقليمي و آسايش فيزيکي و پايداري است. براي اين وجه مي توان معيارهايي ساخت و به زباني مشترک رسيد. وجه ديگر طرح که مي توان آن را وجه کيفي يا وجه ناظر به کارکرد فرهنگي طرح دانست چندان معيار پذير نيست. در اينجا بايد به خبرگان عرصه رجوع کرد و در پي زبان و چشم اندازي مشترک ميان آنان بود. آنچه در اين عرصه اهميت مي يابد را مي توان با دو واژه «حيثيت» بيان کرد.