مقاله نگاهي به رفتارهاي نامحترمانه در محيط هاي آموزشي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: نگاهي به رفتارهاي نامحترمانه در محيط هاي آموزشي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهاي نامحترمانه
مقاله اساتيد
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جويباري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگو اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رفتارهاي نامحترمانه در محيط هاي آموزشي مي تواند به شدت ياددهي و يادگيري را مختل نمايد و به ايجاد تناقض و اضطراب بين استاد و دانشجو منجر گردد. هدف از اين مقاله بررسي ديدگاه دانشجويان و اساتيد دانشگاه علوم پزشکي گلستان در مورد رفتارهاي نامحترمانه و تهديد آميز در محيط هاي آموزشي مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي توصيفي با استفاده از پرسشنامه، ۵۰ نفر از اساتيد و ۱۵۰ نفر از دانشجويان علوم پزشکي بر اساس نمونه گيري آسان به سوالات مربوط به رفتارهاي نامحترمانه (برهم زننده و تهديد کننده) پاسخ دادند.
يافته ها: در حدود دو سوم از اساتيد اظهار داشتند”هرگز” طي يک سال گذشته رفتار نامحترمانه اي را از سوي دانشجويان مشاهده نکرده اند. ۵۶ درصد اساتيد نيز اظهار داشتند ظرف يک سال گذشته “هرگز” رفتار تهديد کننده اي از سوي دانشجويان مشاهده نکرده اند. ۲/۳۰% درصد دانشجويان اظهار داشتند ظرف يک سال گذشته “هرگز” شاهد رفتار نامحترمانه از سوي اساتيد نبودند. ديدگاه اساتيد با سن و سابقه رابطه معني دار داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: اگرچه فراواني و شدت رفتارهاي توهين آميز قابل توجه نبوده است، اما به دليل اثرات مخرب چنين رفتارهايي اتخاذ راهکارهايي براي ايجاد محيط هاي يادگيري و ياددهي مناسب کاملاً ضروري مي باشد.