مقاله نگاهي به چرايي بازگشت ادبي از منظر نظريه گفتمان فوکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: نگاهي به چرايي بازگشت ادبي از منظر نظريه گفتمان فوکو
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازگشت ادبي
مقاله صورت گفتماني تاريخ
مقاله گفتمان پيشامدرن
مقاله حرکت دوراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: امن خاني عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: علي مددي منا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مباحث بحث انگيز در کتب تاريخ ادبيات، شکل گيري و تثبيت مکتب بازگشت ادبي است؛ مکتبي که به اعتقاد بسياري از صاحب نظران، تحول شعر فارسي را براي مدتي از سير طبيعي خويش دور ساخت؛ دلبستگي شاهان قاجار به رسوم درباري حکومت هاي ساماني و غزنوي، آرامش جامعه ايراني در دوره زند و پس از آن، دل زدگي از سبک هندي و تلاش براي رهايي شعر از انحطاط و… دلايلي هستند که براي شکل گيري و تثبيت اين مکتب ادبي از سوي محققان ارايه شده است.
نويسندگان اين مقاله بر اين باورند که اين موضوع را مي توان از منظر ديگري (نظريه گفتمان ميشل فوکو) نگريسته، آن را به گونه اي ديگر نيز تبيين کرد. به نظر آنان، اگر قبول داشته باشيم که دوره بازگشت جزيي از گفتمان پيشامدرن است، آن گاه بايد بپذيريم که تاريخ (به عنوان يکي از صورت هاي گفتماني گفتمان پيشامدرن) فاقد مفهوم پيشرفت بوده، حرکت آن دوراني و دوري خواهد بود؛ چراکه صورت گفتماني تاريخ در اين گفتمان برخلاف گفتمان مدرن است که مسيري خطي و رو به جلو دارد. در چنين گفتمان و صورت گفتماني اي اصل بر بازگشت به مبدا و آغازگاه است؛ يعني درست همان کاري که شاعران دوره بازگشت با رجوع به شاعران دوره عراقي (در غزل) و خراساني (در قصيده) انجام دادند.