مقاله نگاهي رده شناختي به پي بست هاي ضميري در زبان تاتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: نگاهي رده شناختي به پي بست هاي ضميري در زبان تاتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پي بست هاي ضميري
مقاله جايگاه واکرناگل
مقاله کشش به سمت راست
مقاله زبان هاي ايراني
مقاله تاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ مهند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله توزيع و نقش هاي مختلف پي بست هاي ضميري در زبان تاتي، از ايراني نو شمال غربي، بررسي شده است. ابتدا به صورت گذرا به سير تاريخي اين پي بست ها در فارسي باستان و فارسي ميانه اشاره و نقش آنها در تاتي جنوبي بررسي شده است. جايگاه پي بست هاي ضميري در فارسي باستان و ميانه تا حدودي ثابت بوده است و آنها در جايگاه واکرناگل ظاهر مي شده اند. واکرناگل (۱۸۹۲) دريافت که واژه بست ها در اغلب زبان هاي هندواروپايي در جايگاه دوم، يعني پس از اولين واژه، در جمله ظاهر مي شوند. اين پي بست ها در تاتي جنوبي در نقش نشانه فاعل متعدي در زمان گذشته، نشانه مفعول مستقيم و نشانه نقش اضافي به کار مي روند. ضماير پي بستي در تاتي جنوبي در نقش نشانه فاعل متعدي در زمان گذشته در جايگاه واکرناگل ظاهر مي شوند و از اين حيث با فارسي ميانه مشترکند. اين پي بست ها در نقش نشانه مفعول در تاتي جنوبي از جايگاه واکرناگل خارج شده اند، ولي هنوز کاملا به جايگاه پس از فعل نرفته اند و در جايگاه سازه قبل از فعل قرار مي گيرند. از اين حيث نسبت به فارسي ميانه، اين پي بست ها به سمت انتهاي جمله حرکت کرده اند؛ هرچند هنوز به جايگاه انتهايي نرفته اند. مقايسه فارسي ميانه، تاتي جنوبي و فارسي جديد نشان مي دهد پديده کشش به سمت راست در زبان هاي ايراني نيز وجود دارد.